Beregning af lugt i nudrift ved udegående dyr

 

23-11-2017

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 24. maj 2022

Et husdyrbrug er godkendt efter § 12 med vilkår om, at kvier er udegående om sommeren. Dette vilkår er nødvendigt for at overholde lugtgeneafstand til nabo. Der søges nu § 16b. Det er angivet, at der ikke er udegående dyr i nudrift på produktionsarealet, hvor de udegående kvier opstaldes i vinterhalvåret. Ansøger oplyser, at produktionsarealet anvendes til goldkøer, når kvierne er udegående, og at produktionsarealet derfor udnyttes om sommeren. § 12-godkendelsen indeholder ikke vilkår om, at produktionsarealet til kvierne skal stå tomt, når kvierne er udegående, og der har ikke været flere dyr på stald end tilladt, så godkendelsens vilkår er overholdt ved den beskrevne praksis. Vil det være korrekt at angive en nudrift uden udegående dyr, og herved omgå vilkåret om udegående kvier med henvisning til, at det er tilladt at anvende produktionsarealet til andre dyr ( goldkøer), når kvierne ikke er på stald?


Svar

Svaret er opdateret den 24. maj 2022

Det er korrekt, at ansøger skal angive det pågældende produktionsareal hvor goldkøerne opholder sig på, da der sker en afsætning af gødning på dette produktionsareal. Så ja, det vil være korrekt, at angive en nudrift uden udegående dyr i dette tilfælde.

Når man søger 1. gang efter reglerne i stipladsmodellen, kan der godt være forskel på udegående dyr i nudrift og ansøgt drift.

Derfor kan der angives, at der ikke er udegående dyr i nudriften, og at dyrene er udegående i ansøgt drift. Betydningen af udegående dyr er et forholdsvis fradrag ved beregning af ammoniakemission efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk 3. og fraregning af hele mdr. ved beregning af lugtemission efter bekendtgørelsens § 22, stk 3.

Af vejledningen til kapitel 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår: 

Særligt om udegående dyr ved "1. gangs-ansøgninger"

"Er der i det eksisterende retsgrundlag krav om, at dyrene er udegående, skal dette kun indtastes i nudriften, hvis dyrene reelt ikke har haft adgang til staldafsnittet i hele måneder. I stipladsmodellen kan udegående dyr kun anvendes som virkemiddel, hvis dyrene slet ikke har adgang til stalden i en periode, og stalden rengøres når de lukkes ud. I det eksisterende retsgrundlag, kan der være krav om at dyrene kommer på græs i løbet af dagen. Et sådant krav betyder ikke, at dyrene skal indtastes som udegående i stipladsmodellen. Dette skyldes, at der fortsat er ammoniakfordampning fra overfladerne i stalden, selvom dyrene går ud i løbet af dagen.

Når der søges 1. gang efter stipladsmoellen, kan der således godt være udegående dyr i ansøgt drift, selvom der ikke er det i nudriften". 

Bemærk at jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38, at der er krav til rengøring når produktionsarealet tages ud pga. udegående dyr.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken