Beregning af lugt i nudrift ved udegående dyr

23-11-2017

Spørgsmål

Et husdyrbrug er godkendt efter § 12 med vilkår om, at kvier er udegående om sommeren. Dette vilkår er nødvendigt for at overholde lugtgeneafstand til nabo. Der søges nu § 16b. Det er angivet, at der ikke er udegående dyr i nudrift på produktionsarealet, hvor de udegående kvier opstaldes i vinterhalvåret. Ansøger oplyser, at produktionsarealet anvendes til goldkøer, når kvierne er udegående, og at produktionsarealet derfor udnyttes om sommeren. § 12-godkendelsen indeholder ikke vilkår om, at produktionsarealet til kvierne skal stå tomt, når kvierne er udegående, og der har ikke været flere dyr på stald end tilladt, så godkendelsens vilkår er overholdt ved den beskrevne praksis. Vil det være korrekt at angive en nudrift uden udegående dyr, og herved omgå vilkåret om udegående kvier med henvisning til, at det er tilladt at anvende produktionsarealet til andre dyr ( goldkøer), når kvierne ikke er på stald?


Svar

Det er korrekt, at ansøger skal angive det pågældende produktionsareal hvor goldkøerne opholder sig på, da der sker en afsætning af gødning på dette produktionsareal. Så ja, det vil være korrekt, at angive en nudrift uden udegående dyr i dette tilfælde.

Dog vil der skulle angives udegående dyr i nudriften, hvis dyrene er udegående i ansøgt drift. Betydningen af udegående dyr er forholdsvis fradrag ved beregning af ammoniakemission efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk 3. og fraregning af hele mdr. ved beregning af lugtemission efter bekendtgørelsens § 21, stk 3.

Af vejledningen fremgår: Ændringer i længden af den periode et eksisterende produktionsareal er uden dyrehold, fordi dyreholdet er udegående, jf. § 20, stk. 3, kan heller ikke medregnes i merdepositionsberegningen.

Perioden, dyreholdet i et staldafsnit er udegående, skal således også angives ens i nudrift og ansøgt drift. https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/

Bemærk at jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38, at der er krav til rengøring når produktionsarealet tages ud pga. udegående dyr.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken