Anvendelse af 50%-regel i ny lov

05-12-2017

Spørgsmål

Er det muligt at anvende 50%-reglen for lugt i forbindelse med godkendelser efter den nye lov? Spørgsmålet udspringer af en konkret sag, hvor lugtemissionen - beregnet ud fra den nye lov - er uændret mellem nudrift og ansøgt drift - idet produktionsarealet er uændret. Ansøger ønsker derfor at gøre brug af 50%-reglen. Udføres samme beregning efter den gamle lov ( baseret på kilo dyr på stald) vil der over de sidste 8 år være en stigning i lugtemissionen pga. effektivisering af produktionen og brug af anmeldeordningen "udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde". Brugen af 50%-reglen ville derfor ikke - med den gamle lov - være en reel mulighed, idet lugtemissionen er større i ansøgt drift end i nudrift. Det er vores opfattelse, at de omkringboende stilles ringere efter vedtagelsen af den nye lov i forhold til brugen af 50%-reglen, og at grundlaget for brugen af 50%-reglen er væsentligt ændret i forbindelse med vedtagelsen af den nye love.


Svar

Den nye regulering bygger på ny faglig viden. De gamle antagelser om, at lugten blev øget med antallet af svin, eller kg svin på stald, har med den nye faglige viden vist sig ikke at være korrekte. Derfor er principperne for lugtberegning lavet om i den nye regulering, så den svarer til den nyeste faglige viden på området. Lugten beregnes derfor som produktionsarealets størrelse gange med den emissionsfaktor, der er for den pågældende dyretype pr. m².

De omkringboende stilles derfor ikke ringere med de nye regler, for det lugter ikke mere fra en stald, hvis produktionsarealet og dyretypen er den samme før og efter en ændring. Se husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 32, stk. 2 og 3, jf. § 21. 

Der skal stadig vurderes på lugtgenekriterierne, og hvis disse ikke er overholdt med den beregnede lugtemission, skal kommunen vurdere, hvorvidt de kan acceptere brugen af 50%-reglen i det konkrete tilfælde. I den sammenhæng kan der også peges på følgende klagenævnspraksis om det saglige grundlag for at afslå en anvendelse af 50 %-reglen:


Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. januar 2017 (sag NMK-132-00780):
[…] Kommune har…vurderet, at…mulighed for at godkende det ansøgte projekt [i kraft af 50 %-reglen], når lugtgeneafstanden overskrides, ikke kan anvendes i den konkrete sag. Det er kommunens vurdering, at der fortsat vil være høj lugtpåvirkning af nabobeboelser. Kommunen har bl.a. lagt vægt på, at afstanden til omboende kun lige er over 50 % af geneafstanden, og at der er tale om en væsentlig overskridelse af lugtgeneafstanden til et stort antal boliger, som ligger inden for 300 meter fra staldanlægget. 


[…]ansøger [har] ikke retskrav på, at kommunen benytter denne mulighed [50 %-reglen] for at godkende et ansøgt projekt, og der er efter nævnets opfattelse ikke på det foreliggende grundlag forhold i sagen, der taler for, at kommunen vurdering ikke ligger inden for rammerne af det skøn, der tilkommer kommunen […].

Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke kan godkendes på grund af overskridelsen af lugtgeneafstanden, selv om det ansøgte ikke medfører øgede lugtgener i forhold til den eksisterende produktion samtidig med, at afstanden til omboende er længere end 50 % af geneafstanden.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken