Accept fra nabo af overskredet lugtgenekriterie

31-01-2019

Spørgsmål

En landmand spørger, om han kan få godkendt at overskride lugtgenekriteriet, hvis han får skriftligt - og eventuelt tinglyst - accept fra ejer af naboejendom.


Svar

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 31, stk. 1 fastsætter krav om at lugtgeneniveauerne for lugt skal overholdes ved godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Dette krav kan alene fraviges ved kommunens afgørelse på grundlag af en vurdering af om betingelserne i bekendtgørelsens § 33, stk. 1 er opfyldt. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra krav om overholdelse af lugtgeneniveauerne på grundlag af en skriftelig og evt. tinglyst accept fra nabo.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken