50 % reglens kriterie 2-b

06-02-2020

Spørgsmål

I § 33 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen står der, at der er 2 kriterier, der skal være opfyldt for, at vurderingen om anvendelsen af 50 % reglen kan komme på tale. 1. Den vægtede gennemsnitsafstand til de 3 kategorier er mere end 50% af den beregnede korrigerede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget. – både FMK-modellen og Miljøstyrelsens lugtmodel skal opfylde kriteriet. 2 a) lugtemissionen må kun øges i et staldafsnit, hvis der samtidig reduceres tilsvarende eller mere i et staldafsnit tættere på de berørte områder og beboelsesbygninger, eller hvis 2 b) afstanden fra det staldafsnit, hvor emissionen forøges, er mindst 200 % af den ukorrigerede geneafstand (både for FMK og NY), beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget. Hvordan skal kriterie 2b tolkes i forhold til den sidste sætning; ”beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget”? Når man ser på beregningerne for lugtafstande i ansøgninger i systemet inden, man folder alle resultater ud, vises den geneafstand, som er længst af alle staldafsnit, der kan anmodes at anvende 50 % reglen på. Er det denne ukorrigerede geneafstand som anses for at være ”baggrund for alle staldafsnit”, eller skal man lave en beregning og i så fald, hvilken metode skal der bruges?


Svar

Beregningen af om det er muligt at anvende 50 %-reglen sker automatisk i husdyrgodkendelse.dk (se under fanen ”Nabopåvirkning”). Når der er mulighed for at anvende 50 % reglen i forhold til de forskellige type bebyggelse, bliver resultatlinjen for den pågældende bebyggelse gul, og det fremgår af noten, at genkriteriet ikke er overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 33. Dvs. der skal ikke laves særskilt beregning i forhold til at afgøre om kriterie 2b) er overholdt.

I forhold til at se oplysningerne i husdyrgodkendelse.dk, hvis genekriterie 2b) indgår i beregningen af om 50 % reglen kan anvendes, så kan den ukorrigerede geneafstand beregnet for alle staldafsnit på husdyrbruget ses ved at folde lugtfanen ud. Denne kan sammenlignes med afstanden til nabobeboelsen fra det pågældende staldafsnit. Afstanden ses på samme side i husdyrgodkendelse.dk.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken