§ 16 a miljøgodkendelse af minkfarm - Lugt

01-10-2019

Spørgsmål

En minkfarmer har en § 12 miljøgodkendelse til 7.500 mink med hvalpe. Nu ønsker han at få en ny § 16a miljøgodkendelse, således at han har mulighed for at øge sin produktion i de eksisterende stalde. Det kan f.eks. gøres ved at indsætte dyr i de bure, der normal er tomme fra midt i december til midt i april. Lugtgenekravet til nabobeboelse er ikke overholdt. Landmanden ønsker at gøre brug af 50 % reglen. Hvor der nu kun er væsentlige lugtgener i 5 dage om året vil det ændre sig til at der er væsentlige lugtgener i 15 dage om året. Ved kvæg kan man skrive antal måneder, hvor stalde ikke benyttes. Det burde man også gøre ved mink. Kan det passe at en minkfarm har lov til at udvide sin produktion i antal mink i eksisterende stalde, således at der bliver flere dage, hvor der er væsentlige lugtgener hos naboen?


Svar

Når minkavleren søger på ny, og ønsker at komme over på stipladsmodellen, skal sagen vurderes igen. Kommunen skal på baggrund af ansøgningen, hvor der er gennemført beregninger i husdyrgodkendelse.dk af ammoniak- og lugtpåvirkningen, vurdere om betingelserne er overholdt for, at der kan meddeles miljøgodkendelse.
Er lugtgenekriteriet ikke overholdt, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, hvorvidt det i den enkelte sag er hensigtsmæssigt at dispensere fra lugtkravet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33.
Grundlaget for stipladsmodellen er ny faglig viden, der har vist, at lugtemissionen i højere grad afhænger af produktionsarealets størrelse end af antallet af dyr. Dog vil netop dispensationsmuligheden via 50 % reglen være en situation, hvor kommunen kan se på, om der i det konkrete tilfælde er tale om væsentlig flere dyr ad gangen, hvilket i mindre grad også har indflydelse på lugtgenerne. Det kan bidrage til at genoverveje, hvorvidt kommunen finder det hensigtsmæssigt at dispensere pga. 50% reglen.
Du kan læse mere om emnet i følgende helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/er-kg-dyr-paa-stald-helt-uden-betydning-for-lugtemissionen/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken