Udnyttelsesfrist

30-10-2017

Spørgsmål

D. 28/11-2014 blev der meddelt miljøgodkendelse til en udvidelse/ændring af et husdyrbrug med en opformeringsbesætning under DanAvl. D. 1/11-2016 blev der indgået kontrakt om byggeri af de nye stalde, der blev ansøgt om. For at kunne afsætte fra en større besætning, skal landmanden have indgået en kontrakt om større levering gennem DanAvl. Imidlertid har denne kontrakt ikke kunnet indgås endnu, idet DanAvl er blevet indbragt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med anklager om monopol- og kartellignende adfærd i forbindelse med stiftelsen af den nye konstruktion af DanAvl. I den konkrete sag er det fortsat meningen, at byggeriet skal etableres, så snart der kan laves ny kontrakt om levering af flere dyr gennem DanAvl. Vores spørgsmål går nu på, om en miljøgodkendelse til en udvidelse kan udnyttes jf. de nye regler, når en retligbinde kontrakt for byggeriet ikke var udløbet d. 1/8-2017? Og hvor længe kan en sådan godkendelse udnyttes? 6 år fra den oprindelige dato for miljøgodkendelsen?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 20-12-2017 i forhold til tidligere svar offentliggjort 30-10-2017

Miljøstyrelsen har til brug for svaret indhentet yderligere oplysninger om sagen fra spørgeren, der er en landbrugskonsulentvirksomhed.

Det fremgår heraf, at udnyttelsesfristen ved den oprindelige miljøgodkendelse af 28. november 2014 blev fastsat til 2 år.

Der blev den 31. juli 2017 ansøgt om tillægsgodkendelse til yderligere udnyttelse af eksisterende staldanlæg.

I forbindelse hermed har kommunen konstateret, at der er sket ændringer i dyreholdet i de eksisterende stalde på de to ejendomme, som miljøgodkendelsen angår, og at den oprindelige miljøgodkendelse derfor må anses for delvist udnyttet inden for 2-års-fristen.

Som også oplyst i det oprindelige spørgsmål, blev der den 1. november 2016 indgået kontrakt om byggeri af de nye stalde, som den oprindelige miljøgodkendelse angår med hensyn til DanAvl-projektet. Det var tillige inden for udløbet af 2-års-fristen den 28. november 2016.

Miljøstyrelsen lægger til grund, at den oprindelige miljøgodkendelse af 28. november 2014 er i det mindste delvist udnyttet den 1. august 2017, og at den oprindelige miljøgodkendelse derfor ikke er bortfaldet den 1. august 2017 efter de hidtil gældende regler i § 33, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Der er således tale om, at en tidligere meddelt tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler.

Den oprindelige miljøgodkendelse ses herefter at opfylde betingelserne for at blive omfattet af den 6-årige udnyttelsesfrist efter § 48, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Den 6-årige udnyttelsesfrist vil herved nærmere løbe fra tidspunktet for meddelelse af den oprindelige miljøgodkendelse, den 28. november 2014, til udløb senest den 28. november 2020.

I tillæg bemærkes, at når en tidligere meddelt miljøgodkendelse m.v. af et husdyrbrug omfattes af en 6-årig-udnyttelsesfrist efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1, skal et herved godkendt byggeri forudsætningsvis være faktisk afsluttet ved udløbet af denne udnyttelsesfrist. Jf. bekendtgørelsens § 49, stk. 1.

    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken