Udnyttelsesfrist dyrehold kontra bygninger

 

27-10-2021

Spørgsmål

En godkendelse givet i januar 2019, er blevet udnyttet i juni 2019 i forhold til dyreholdet. Godkendelsen omfatter opførelsen af en ny gyllebeholder, som endnu ikke er opført.

Der har ikke været dyr på ejendommen siden december 2020. Bortfalder godkendelsen til december 2023, hvis der endnu ikke er indsat dyr (kontinuitetsbrud)?

Eller gør det faktum, at husdyrbruget endnu ikke har opført gyllebeholderen, at godkendelsen ikke er udnyttet endnu og der derved ikke kan indtræde kontinuitetsbrud, så de faktisk har helt til januar 2025 til at få opført denne og indsætte dyr på ejendommen igen?

Ifølge Helpdesk-svar af 14.05.2019 (Kan der foreligge kontinuitetsbrud inden den 6-årige udnyttelsesperiode er udløbet? (mst.dk)) brydes udnyttelsesfristen på det tidspunkt, hvor godkendelsen eller tilladelsen er udnyttet i henhold til kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50 (nu § 54), stk. 1 henholdsvis stk. 2. Det vil altså sige, først når ALT byggeri er opført.

Er en manglende opførelse af gyllebeholderen nok til at udnyttelsesfristen for HELE godkendelsen ikke sker før efter 6 år?


Svar

Ja, hvis godkendelsen eller tilladelsen ikke er fuldt udnyttet endnu, f.eks. hvis gyllebeholderen ikke er opført, løber 6-års fristen stadig. 

Udnyttelsesfristen på 6-år brydes enten: 

- når 6-års fristen udløber, eller 
- på det tidspunkt, hvor godkendelsen eller tilladelsen er udnyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54 

Når et af disse tidspunkter indtræder, begynder kontinuitetsbrudsperioden at løbe. 

Hvis husdyrbruget ikke når at udnytte hele godkendelsen inden 6-års fristens udløb, bortfalder den del, der ikke blev udnyttet. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken