Udnyttelse og kontinuitet efter 2017 loven

01-02-2021

Spørgsmål

Vi er kommet til (igen) at drøfte, hvordan man skal forstå udnyttelse og kontinuitet i forhold til 2017 loven. Vi har følgende spørgsmål:

1) En ny ejendom får en § 16 b miljøtilladelse, hvor der skal bygges en stald på 1000 m2 med et produktionsareal på 800 m2. Stalden bygges. Skal § 54 stk. 1 forstås som, at miljøtilladelsen udnyttet, når byggeriet er afsluttet? Eller skal den også være driftsmæssigt udnyttet og vil det så sige 100% drift på hele produktionsarealet? Eller skal der bare være 50% drift på 25% af arealet, eller måske noget helt tredje.

2) I forlængelse heraf. Hvis den først er udnyttet, når/hvis der har været 100 % drift på hele arealet, hvad gør man så i de tilfælde hvor ejer/konsulent har valgt at angive hele stalden som produktionsareal, selv om der måske kun er produktionsareal på 70%. Dette er fx tilfældet på flere løsdriftsstalde med kvæg, hvor de ikke på ansøgningstidspunktet ønsker at lægge sig helt fast på hvor dyrene placeres.

3) Hvis det er 50% drift på 25 % af arealet, hvordan skal udnyttelse og kontinuitet så forstås i bedrifter med flere hold/rul per år. Fx en svinebedrift med en stald med et staldafsnit med 1000 stipladser til slagtesvin. En slagtesvinebedrift vil typisk have mellem 3 og 4,3 hold/rul per år, svarende til en produktion på mellem 3000 og 4300 slagtesvin om året. Af kontinuitetsreglerne fremgår, at der inden for de sidste 3 år skal have været et tidspunkt, hvor der har skal have været 50% drift på 25% af arealet. Et hurtigt regnestykke giver at 25 % af 1000 stipladser er 250 stipladser. Men hvad vil 50 % udnyttelse betyde her? Er det nok, at der på et eller andet tidspunkt har været 125 slagtesvin i stalden inden for de seneste 3 år, eller skal der være en produktion svarende til 25% af det mulige (dvs. 375 ved 3 hold/år og 537 ved 4,3 hold per år). Hvis dette er tilfældet, skal vi så egentlig have oplysninger om driftsformen i forhold til antal hold/rul og året ved miljøtilladelse eller -godkendelse?

4) Hvis en miljøtilladelse er udnyttet, når byggeriet er afsluttet, er det så fra det tidspunkt kontinuitetsreglerne tæller – eller tæller de først når fristen på de 6 år til udnyttelse er udløbet? Seges har lavet en tolkning, der kan se her https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/f/d/miljoret_kontinuitetsbrud_i_eksisterende_tilladelse_husdyrbrugloven - som vi læser det, mener de først der kan vurderes på kontinuitetsbrud, når der er forløbet 6 år fra godkendelsestidspunktet. Er I enige i det?


Svar

Svar på spørgsmål 1

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1, skal forstås på den måde, at så snart byggeriet faktisk er afsluttet, er der sket udnyttelse (1. gangs udnyttelse). Det vil sige, at for at der er udnyttet, jf. § 54, skal der ikke være en driftsmæssig udnyttelse. Den driftsmæssige udnyttelse, som tilknytter sig til kontinuitetsbrudsreglen i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, finder først anvendelse, når der er sket 1. gangs-udnyttelse, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54.   

Svar på spørgsmål 2

Idet udnyttelse allerede sker, når byggeriet faktisk er afsluttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1, er der ikke anledning til at besvare dette spørgsmål. 

Svar på spørgsmål 3

Kontinuitetsbrudsreglen i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, finder anvendelse, når der er sket hel eller delvis udnyttelse (1. gangs-udnyttelse), jf. lovens § 59 a, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 54. 

Hvis afgørelsen, som er udnyttet efter husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 59 a, stk. 2. Der vil dermed være indtrådt kontinuitetsbrud. 

Udnyttelse i den betydning, at der ikke sker kontinuitetsbrud betyder, at mindst 25 pct. af hele husdyrbrugets godkendte eller tilladte produktionsareal er driftsmæssigt udnyttet. Driftsmæssig udnyttelse kræver en produktionsintensitet svarende til mindst 50 pct. af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav, f.eks. økologiregler, som husdyrbruget er underlagt. Altså skal der være dyr på mindst 25 pct. af hele husdyrbrugets produktionsareal, og belægningsgraden på dette produktionsareal skal være på mindst 50 pct. af det maksimalt mulige.

Hvis der er godkendt 4.000 m2 produktionsareal på et husdyrbrug, er det altså tilstrækkeligt til opretholdelse af den fulde produktionsret, at der er på 1.000 m2 er 500 dyr, hvis dyrevelfærdskravene foreskriver mindst 1 m2 pr. dyr.

Reglerne er således ret lempelige, idet det er muligt at have store produktionsudsving på et intensivt drevet husdyrbrug, uden at godkendelsen eller tilladelsen bortfalder. Omvendt er der tale om en dobbeltbetingelse, for dels skal mindst 25 pct. af det samlede produktionsareal være i brug, dels skal brugen være så intensiv, at det svarer til mindst 50 pct. af det mulige. Hvis den ene af disse betingelser (eller begge) ikke er opfyldt, vil der foreligge et kontinuitetsbrud for i hvert fald en del af godkendelsen eller tilladelsen.  

Hvis der slet ikke er en produktion i en periode på 3 hele sammenhængende år, vil der foreligge kontinuitetsbrud med den følge, at godkendelsen eller tilladelsen bortfalder. Omvendt kan en husdyrproducent være stoppet helt i 2 år og så i det 3. år være startet op igen med dyr på mindst 25 pct. af det samlede produktionsareal med den påkrævede intensitet på 50 pct. af det mulige, uden at godkendelsen eller tilladelsen bortfalder, hverken helt eller delvist, da der ikke er fuldstændigt produktionsophør i 3 hele sammenhængende år. Hvis husdyrbruget derimod fastholder en vis produktion, men hvor betingelserne om 25 pct. og 50 pct. ikke er opfyldt i 3 sammenhængende år, vil der foreligge et delvist kontinuitetsbrud, hvor produktionen nedskrives til den faktiske produktion.

I tilfælde med holddrift af slagtesvin, så gælder det også, at der skal være dyr på mindst 25 pct. af hele husdyrbrugets produktionsareal, og belægningsgraden på dette produktionsareal skal være på mindst 50 pct. af det maksimalt mulige. Se mere i husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/, hvor der også gives eksempler ift. de 25 og 50 pct, samt denne side, hvor der også er eksempler: https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191240/kap-19-2-eksempler-om-kontinuitetsbrud.pdf 

Svar på spørgsmål 4

Som nævnt ovenfor finder kontinuitetsbrudsreglen i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, anvendelse, når der er sket hel eller delvis udnyttelse (1. gangs-udnyttelse), jf. lovens § 59 a, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 54. Udnyttelsesfristen på 6 år brydes på det tidspunkt, hvor godkendelsen eller tilladelsen er udnyttet i henhold til kriterierne i lovens § 59 a, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 54. 

Derudover bemærkes det, at husdyrbruget har 6 år til at udnytte sin godkendelse (1. gangs-udnyttelse), jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1. Det vil sige, at hvis man f.eks. kun har udnyttet halvdelen af sin godkendelsen år 3, har man stadig 3 år til at udnytte sin godkendelse fuldt ud. Men hvis husdyrbruget f.eks. allerede har udnyttet hele sin godkendelse år 3, er den udnyttet, og dermed finder kontinuitetsbrudsreglerne anvendelse allerede på dette tidspunkt, jf. lovens § 59 a, stk. 2. 

Se i øvrigt dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kan-der-foreligge-kontinuitetsbrud-inden-den-6-aarige-udnyttelsesperiode-er-udloebet/ 

Miljøstyrelsen vurderer, at artiklen ikke beskriver noget omkring, hvornår kontinuitetsbrudsreglerne finder anvendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken