Udnyttelse og ikke kontinuitet

17-02-2020

Spørgsmål

Hvorledes skal Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53 stk. 3 tolkes? Hvis en del af afgørelsen, jf. stk. 1, eller tilladelsen eller godkendelsen, jf. stk. 2, ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen, tilladelsen eller godkendelsen for denne del. Kommunens tolkning er at en godkendelse til 100 køer, hvor der højst har været 99 køer inden udløb af udnyttelsesfristen på 6 år, bortfalder tilladelsen til en ko. Den gældende godkendelse er herefter 99 køer. Konsulentens tolkning er at § 55 stk. 3 er gældende for denne type godkendelser og godkendelsen derfor er udnyttet ved 25 køer inden udløb af udnyttelsesfristen på 6 år. Den gældende godkendelse er herefter 100 køer. Konsulenten mener i øvrigt denne tolkning er i fuld overensstemmelse med tidligere helpdesk svar dateret den 1. november 2018 Kontinuitetsbrud og udnyttelse efter 1. august 2017. Jeres svar må derfor gerne kunne ses i lyset af dette tidligere svar. Jeg stiller mig gerne til rådighed for yderligere belysning af spørgsmålet.


Svar

Miljøstyrelsen er enig i kommunens udlægning af reglerne.

Hele husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53 finder anvendelse i forhold til udnyttelse og ikke kontinuitetsbrud.

Det vil sige, at en anmeldelse, der den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler, bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt.

Udnyttelsen skal her være sket, som nævnt i bekendtgørelsens § 54, hvilket vil sige, at hvis der er tale om et byggeri, er det udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet, jf. § 54, stk. 1. Hvis der er ikke er tale om et byggeri, er udnyttelsen sket når det godkendte/tilladte faktisk er gennemført, jf. § 54, stk. 2.

25 % udnyttelse, som er nævnt i § 55, stk. 3, er kun relevant i fht. kontinuitetsbrud. I øvrigt finder hele § 55, kun anvendelse i fht. kontinuitetsbrud. Det bemærkes, at reglerne om kontinuitetsbrud kun er relevante, hvis der er sket udnyttelse efter bekendtgørelsens § 53, jf. § 54.

For godkendelser eller tilladelser efter §§ 16 a og b findes reglerne om udnyttelse og kontinuitetsbrud i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1 og 2. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54 finder også anvendelse på godkendelser eller tilladelser efter §§ 16 a og b. 

Dette stemmer også overens med helpdesksvar af 1. november 2018, som beskriver både udnyttelses- og kontinuitetsbrudssituationen. Se svar af 1. november 2018: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitetsbrud-og-udnyttelse-efter-1-august-2017/.

Se også vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken