Udnyttelse af tilladelse/godkendelse

30-10-2017

Spørgsmål

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 48, stk. 1 En tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen eller godkendelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen eller godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen eller godkendelsen for denne del.

Scenarie: En tilladelse til 4.000 slagtesvin er givet i april 2012. Tilladelsen er efter dens ikrafttræden taget i brug, men den har ikke være udnyttet fuldt ud.

Den maksimale produktion siden tilladelsen blev givet er på 2.000 slagtesvin.

Planperiode 12-13: 2.000 stk. slagtesvin.

13-14: 1.800 stk. slagtesvin.

14-15: 1.900 stk. slagtesvin. 15-16: 2.000 stk. slagtesvin.

Ved forberedelse af et miljøtilsyn på ejendommen i september 2017, konstateres det, at tilladelsen ikke har været udnyttet fuldt ud siden dens ikrafttræden, hvis det er 85 % der anses for fuldt udnyttet. Der sker derfor et delvist bortfald og tilladelsen lyder nu på 2.000 stk. slagtesvin.

ELLER

Tilladelsen er blevet fuldt udnyttet, da mindst 25 % af tilladelsen er udnyttet. Der sker ikke et delvist bortfald. Spørgsmål: Hvornår er en miljøtilladelse eller -godkendelse udnyttet? Refererer § 48 stk. 2 med sine 25 % også til stk. 1? Eller skal udnyttelse være fx 85 % eller 100 %?


Svar

Bemærk dette svar er præciseret ved helpdesksvar Kontinuitetsbrud og udnyttelse efter 1. august 2017.

Miljøstyrelsen skal også henlede opmærksomheden på, at vejledningen omkring udnyttelsesfrist og kontinuitet er tilrettet og udsendt i ny version. Se herom vejledningens kapitel 19

Bemærk, at dette svar er opdateret den 20-12-2017 i forhold til tidligere svar offentliggjort 30-10-2017

Det er først ved forberedelse af et miljøtilsyn af et husdyrbrug i september 2017, efter den 1. august 2017, at kommunen finder grundlag for at rejse spørgsmål om kontinuitetsbrud pga. delvis ikke-udnyttelse af en tidligere meddelt tilladelse af husdyrbruget fra april 2012.

Dette indebærer som konsekvenser:

Den oprindeligt meddelte tilladelse kan ikke anses for bortfaldet pr. den 1. august 2017, men omfattes af en ny 6-årig udnyttelsesfrist, der løber fra tidspunktet for meddelelse (i april 2012) af den oprindelige tilladelse. Jf. § 48, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Udnyttelse (i det mindste en delvis udnyttelse) af den oprindeligt meddelte tilladelse anses at foreligge, hvis der i de 3 år, der følger efter udløbet af 6-års-fristen, dvs. for den 3-årige periode april 2018 - april 2021, vil være en produktion svarende til mindst 25 pct. af det oprindeligt tilladte. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 48, stk. 2, 2. pkt.

En konstatering i efteråret 2017 af, at der for de forudgående planperioder for gødningsregnskaber har været en (gennemsnitlig) udnyttelsesgrad på ca. 85 pct. og en ditto ”ikke-udnyttelse” på 15 pct. giver således ikke grundlag for at statuere delvist kontinuitetsbrud. 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken