Udnyttelse af godkendelse

09-07-2018

Spørgsmål

Hvis et husdyrbrug har f.eks. en § 12 godkendelse i dag og søger om en udvidelse, det kan være en ny stald, så får husdyrbruget jo en ny samlet godkendelse efter den nye stipladsmodel. Godkendelsen omhandler dermed også en overgang af den eksisterende produktion til stipladsmodellen. Betyder det at den del af godkendelsen er udnyttet når den nye godkendelse er meddelt? Og så bortfalder den gamle godkendelse vel? Og er det det samme hvis der i projektet indgår en reduktion af det eksisterende produktionsareal?


Svar

En ny godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens §16 a indebærer, at der bliver gjort op med den hidtidige § 12 godkendelse af husdyrbruget. På grund af ændringen af husdyrbrugloven og overgangen fra dyreenheder til stipladsmodellen kan der ikke meddeles tillæg til de gamle godkendelser, men der skal meddeles en ny godkendelse efter § 16 a.

I denne godkendelse fastlægges produktionsarealet – også hvis dette bliver reduceret i forhold til det tidligere godkendte. I forhold til udnyttelsesfristen i den gamle § 12 godkendelse gøres der ligeledes også op med den. Ved meddelelsen af en § 16 a godkendelse, bliver husdyrbruget omfattet af den nye generelle udnyttelsesfrist på 6 år. Hvis husdyrbruget ikke har udnyttet den gamle § 12 godkendelse, og udnyttelsesfristen er udløbet på tidspunktet for meddelelsen af den nye godkendelse efter § 16 a, kan dette have en betydning for fastlæggelsen af nudriften. Dette er skyldes, at nudrift fastsættes til den lovlige produktion i henhold til bindende krav i meddelte godkendelse, der er udnyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 3.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken