Screeningsafgørelser: Kan der ske bortfald af uudnyttede dyretyper efter 8 år

21-11-2019

Spørgsmål

I henhold til helpdesk-svar af 20-09-2018, kan der ikke ske delvist kontinuitetsbrud af screeningsafgørelser, da denne type afgørelser alene er omfattet af det fuldstændige kontinuitetsbrud. En ejendom har en screeningsafgørelse fra 2002 til: 160 søer, 3840 smågrise og 80 slagtesvin. I planperioderne 11/12 og 12/13 stod ejendommen tom. I planperioderne efter, har der kun været produceret smågrise, og en del under det tilladte niveau (gradvist stigende fra 1980 til 2500 stk.). Er der fortsat lov til at indsætte søer på ejendommen, efter 8 år uden denne dyretype? Eller er det kun produktionsretten til smågrise, der er opretholdt? Der er i tidligere praksis refereret til en ombudsmandsudtalelse om, at omgivelserne indstiller sig på det ændrede produktionsniveau?


Svar

Det er korrekt, at der ikke, i sig selv, kan ske delvist kontinuitetsbrud af screeningsafgørelser, screenet i henhold til de tidligere VVM-regler i planloven, hvor retsgrundlaget til driften hviler på afgørelser omfattet af kontinuitetsbrudsreglerne jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, som kun omfatter det fuldstændige ophør af en virksomhed eller en aktivitet og derfor ikke finder anvendelse på evt. produktionsudsving inden for rammerne af et fastsat produktionsmaksimum.


Efter miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, bortfalder en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, der ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Bestemmelsen omfatter alene det fulde ophør. Der vil således kun kunne ske bortfald af hele godkendelsen m.v., og kun hvis produktionen helt ophører i 3 sammenhængende år. Bl.a. lokaliseringsgodkendelser og forhåndsanmeldelser anses for omfattet af bestemmelsen.


Dette er uddybende beskrevet i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/de-gamle-regler-om-kontinuitet-anmeldt-eller-vvm-screenet-dyrehold/


I og med at det kun omfatter det fulde ophør af en virksomhed eller en aktivitet vil der ikke kunne ske bortfald af rettighed på dyretypeniveau, i de tilfælde hvor godkendelsen, tilladelsen eller dispensationen rummer alle dyretyperne.


Miljøbeskyttelseslovens § 78 a trådte i kraft 1. april 2008. Hvis et evt. kontinuitetsbrud indtrådte før 1. april 2008, skal situationen derfor vurderes efter de dagældende ulovbestemte retsgrundsætninger om kontinuitet, som bl.a. omtalt i udtalelse fra Folketingets Ombudsmand (FOB 2005.600)


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken