Præcisering af svar om opretholdelse af minkproduktions tilladelse ved midlertidig produktionsophør den 30-04-2020

14-07-2020

Spørgsmål

Efter jeres svar vedrørende produktionsophør på minkejendomme den 30-04-2020 havde vi en kommune der skrev til os, at de forstod jeres svar således at der skulle være en produktion af mink svarende til 3DE for at opretholde en fuld produktionstilladelse for minkejendomme med en gammel tilladelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi havde forstået jeres svar som at det i princippet kun er nødvendigt med 1 mink for at opretholde den fulde produktionstilladelse. Vi vil gerne have præciseret om ejendommene skal opretholde et produktionsniveau svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold eller om det er tilstrækkeligt at der er mink på ejendommen.


Svar

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, at: 

”En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og § 78 b.”

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, fastsætter, at der alene sker kontinuitetsbrud ved et fuldstændigt ophør. Det følger således hverken af bestemmelsen eller forarbejderne, at der er mulighed for at indfortolke en bagatelgrænse, eller at der i øvrigt kan indfortolkes et skøn i reglen.

Ved fuldstændigt ophør, i forhold til miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, forstås, at der ikke har været dyr på ejendommen, som er omfattet af miljøgodkendelsen, i 3 på hinanden følgende år. Dvs., at én mink i princippet er nok til at opretholde miljøgodkendelsen i de tilfælde, hvor miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, finder anvendelse. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken