Nedskæring ved delvist bortfald

26-02-2018

Spørgsmål

Ved kontinuitetsbrud bortfalder tilladelsen kun i forhold til antal dyr, hvor vægtinterval fra tilladelsen stadigvæk er gældende? Eller skæres der også i vægtintervallet, hvis dette har været lavere end i tilladelsen? For eksempel: Tilladelse til 3.000 stk. slagtesvin, 30-107 kg. I de seneste 3 år er der kun produceret 1.500 stk. slagtesvin med et vægtinterval på 30-104 kg. Der foretages et bortfald af tilladelsen, og den nye tilladelse lyder på 1.500 slagtesvin, 30-104 kg (i stedet for 30-107 kg).


Svar

Det vil være det antal af svin og med det opdaterede vægtinterval, som kommunen senest har konstateret ved tilsyn af et tidligere godkendt m.v. svinebrug, hvormed svinebruget pr. 1. august 2017 vil overgå til den nye regler for udnyttelsesfrist og kontinuitetsbrud efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1, 1. pkt.

 

Dette antal svin med det opdaterede vægtinterval vil være udgangspunktet for kommunens efterfølgende vurdering af svinebrugets kontinuitet.    

 

En udnyttet godkendelse, tilladelse eller afgørelse efter anmeldelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Det følger af husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47, stk. 2, og § 48, stk. 2. Reglerne omfatter således godkendelser, tilladelser og afgørelser efter anmeldelser meddelt efter både tidligere og nugældende regler.

 

I forhold til godkendelser, tilladelser eller afgørelser efter anmeldelse, hvor produktionstilladelsen er meddelt i m2 produktionsareal, forudsætter udnyttelse, at mindst 25 pct. af det godkendte, tilladte eller anmeldte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt, og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 pct. af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav, f.eks. økologiregler, som husdyrbruget er underlagt.

 

Godkendelser, tilladelser og anmeldelser, meddelt efter reglerne før 1. august 2017, samt anmeldelser efter dette tidspunkt vedr. husdyrbrug med en godkendelse eller tilladelse efter §§ 10-12 i den tidligere gældende husdyrbruglov eller en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, vil have en produktionstilladelse i antal dyr/DE/Kg dyr/ydelse m.v.

 

I forhold til den 3-årige frist anses udnyttelse for at være sket, når der faktisk opretholdes en produktion på mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte antal dyr, kg dyr/DE/ydelse. Dette fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken