Kumulation fra tom minkejendom.

 

28-10-2021

Spørgsmål

Hvordan skal vi forholde os til de tomme minkfarme, som i www.husdyrgodkendelse.dk har en kumulationsradius, der rammer kat. 1. naturtyper? Skal der regnes med kumulativ effekt fra disse ejendomme, indtil de har stået tomme i 3 år? Samme spørgsmål gør sig gældende i forhold til kat. 3 natur og naturtyper beskyttet efter NBL § 3, hvor vi i udvidelsessager konkret skal vurdere, hvor meget ammoniak en naturtype kan tåle. Eksempel: En ansøgt udvidelse på et husdyrbrug giver anledning til en merdeposition på et naturområde på 3,5 kg N/ha/år. Naturtypens tålegrænse er 20 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen er 16 kg N/ha/år. Vi har tidligere beregnet, at en (tom) minkejendom har en ammonaikdeposition på 1,0 kg N/ha/år på samme naturområde. Hvis det vurderes, at naturtypens tålegrænse er 20 kg N/ha/år, er "råderummet" for ejendommen, der udvides, så 4,0 kg/n/ha/år? Eller skal det medtages i vurderingen, at minkejendommen deponerer 1,0 kg N/ha/år på naturtypen, således at "råderummet" for ejendommen, der udvides, er 3,0 kg N/ha/år?


Svar

Så længe husdyrbruget har en tilladelse/godkendelse, der ikke er bortfaldet, skal der regnes kumulation fra husdyrbruget. Dette uanset hvilken type husdyr, husdyrbruget har/kan have. Reglerne fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26. 

Der skal ikke inddrages bidrag fra eventuelle ”kumulationshusdyrbrug” ved vurdering af ammoniakpåvirkning på § 3 natur og kategori 3 natur. Vurderingen skal ske på baggrund af beregning af ammoniakdeposition fra det ansøgte husdyrbrug og baggrundsbelastningen i området.

Du kan læse mere om vurderingen i husdyrvejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#7
Baggrundsbelastningen skal opgøres på gridniveau og beregnes som et gennemsnit af de 3 forudgående år før kommunens afgørelse, se f.eks. nævnets afgørelse 19/03378, https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/e03c31a9-125b-4500-8f83-f77590a7face?highlight=19%2F03378Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken