Kontinuitetsbrud ved brug af gyllebeholder

11-11-2020

Spørgsmål

Gælder kontinuitetsbrud også for gyllebeholdere? Kan en gyllebeholder som ligger på en ejendom uden dyrehold og som ikke har været i brug i mange år tages i brug uden yderligere godkendelser/tilladelser, efter udførelse af beholderkontrol jf. bek. nr. 1322 af 14-12-2012? Beholderen skal bruge til opbevaring af biogasgylle til brug for andre landbrug.


Svar

Idet godkendelsen til husdyrproduktionen inklusiv gyllebeholderen er bortfaldet som følge af kontinuitetsbrud, skal beholderen godkendes på ny for at den kan tages i brug. Da der ikke er husdyrproduktion på ejendommen og Miljøstyrelsen lægger til grund, at ejendommen drives som et planteavlsbrug, skal ibrugtagning af gyllebeholder godkendes efter planloven. Kommunen skal i den forbindelse vurdere den driftsmæssige nødvendighed af gyllebeholderen for landbruget. Se tidligere svar om godkendelse efter planloven, og om driftsmæssig nødvendighed i den forbindelse: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/godkendelse-af-gyllebeholdere-til-opbevaring-af-afgasset-gylle/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken