Kontinuitetsbrud - skal spørgsmålet behandles efter nugældende eller tidligere regler?

27-05-2019

Spørgsmål

Der er i 2010 meddelt miljøgodkendelse til en eksisterende produktion af søer, smågrise og slagtesvin efter husdyrlovens § 11. Efterfølgende er der i 2012 meddelt afgørelse efter anmeldeordningen om konvertering af dyrehold (søer udgår og konverteres til smågrise og slagtesvin) i 2012. Afgørelsen efter anmeldeordningen er efter kommunens vurdering udnyttet (idet stalde til søer er taget i brug til smågrise og slagtesvin). I perioden fra 2012 til 2017 har dyreholdet (omregnet til DE) været på max. 70 % af det godkendte jf. anmeldelsen fra 2012. Kommunen har ikke truffet en egentlig afgørelse eller behandlet forholdet om kontinuitetsbrud før 1.august 2017. Det er kommunens vurdering, at regler om kontinuitet fremgår direkte af lovgivningen og således ikke kræver en egentlig afgørelse fra kommunen. Det fremgår af miljøstyrelsens vejledning om helt eller delvist bortfald af afgørelser at, hvis en afgørelse meddelt før 1.august 2017 er udnyttet, vil afgørelsen ikke være bortfaldet, medmindre der efter udnyttelsen har været konstateret et kontinuitetsbrud efter den tidligere gældende § 33, stk. 3 i husdyrbrugloven. Spørgsmålet er derfor, om kontinuitetsbrud skal behandles efter de tidligere gældende regler (før 01.08.2017) eller efter de nye regler (efter 01.08.2017)?


Svar

Miljøstyrelsen lægger til grund, at det anmeldte forhold er udnyttet inden udnyttelsesfristens udløb, jf. kriteriet for udnyttelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 2, men at husdyrbruget efterfølgende i en periode på mere end tre på hinanden følgende år ikke har udnyttet sin fulde produktionsret, dvs. der foreligger en kontinuitetsbrudssituation. Der er dermed tale om et tilfælde omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 49, stk. 2, jf. stk. 3, hvilket indebærer, at forholdet omfattes af de nye kontinuitetsbrudsregler (efter 01.08.2017). Herefter forudsætter bortfald/delvis bortfald af produktionsretten, at produktionen skal være mindre end 25 pct. af det godkendte. Efter det oplyste er der derfor ikke sket kontinuitetsbrud i den foreliggende sag. Se endvidere Miljøstyrelsens svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitetsbrud-og-udnyttelse-efter-1-august-2017/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken