Kontinuitetsbrud - skal spørgsmålet behandles efter nugældende eller tidligere regler?

 

27-05-2019

Spørgsmål

Svaret er ændret den 11. januar 2023 

(I det tidligere svar vurderede Miljøstyrelsen, at det var de nye regler efter 1. august 2017, der skulle anvendes, hvorefter der ikke var sket kontinuitetsbrud)

Der er i 2010 meddelt miljøgodkendelse til en eksisterende produktion af søer, smågrise og slagtesvin efter husdyrlovens § 11. Efterfølgende er der i 2012 meddelt afgørelse efter anmeldeordningen om konvertering af dyrehold (søer udgår og konverteres til smågrise og slagtesvin) i 2012. Afgørelsen efter anmeldeordningen er efter kommunens vurdering udnyttet (idet stalde til søer er taget i brug til smågrise og slagtesvin). I perioden fra 2012 til 2017 har dyreholdet (omregnet til DE) været på max. 70 % af det godkendte jf. anmeldelsen fra 2012. Kommunen har ikke truffet en egentlig afgørelse eller behandlet forholdet om kontinuitetsbrud før 1.august 2017. Det er kommunens vurdering, at regler om kontinuitet fremgår direkte af lovgivningen og således ikke kræver en egentlig afgørelse fra kommunen. Det fremgår af miljøstyrelsens vejledning om helt eller delvist bortfald af afgørelser at, hvis en afgørelse meddelt før 1.august 2017 er udnyttet, vil afgørelsen ikke være bortfaldet, medmindre der efter udnyttelsen har været konstateret et kontinuitetsbrud efter den tidligere gældende § 33, stk. 3 i husdyrbrugloven. Spørgsmålet er derfor, om kontinuitetsbrud skal behandles efter de tidligere gældende regler (før 01.08.2017) eller efter de nye regler (efter 01.08.2017)?


Svar

Svaret er ændret den 11. januar 2023 

(I det tidligere svar vurderede Miljøstyrelsen, at det var de nye regler efter 1. august 2017, der skulle anvendes, hvorefter der ikke var sket kontinuitetsbrud)

Miljøstyrelsen lægger til grund, at det anmeldte forhold er udnyttet inden udnyttelsesfristens udløb, jf. kriteriet for udnyttelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 2, men at husdyrbruget efterfølgende i en periode på mere end tre på hinanden følgende år ikke har udnyttet sin fulde produktionsret, dvs. der foreligger en kontinuitetsbrudssituation.

Hvilke kontinuitetsbrudsregler, der skal anvendes, afhænger af, om der er indtrådt kontinuitetsbrud før eller efter 1. august 2017. Der skal anvendes de regler, som var gældende på det tidspunkt, hvor kontinuitetsbruddet indtrådte.

Hvis der er indtrådt kontinuitetsbrud før 1. august 2017, er det de tidligere regler fra før 1. august 2017 i husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37, stk. 2, som skal anvendes.

Hvis der er indtrådt kontinuitetsbrud efter den 1. august 2017, er det de gældende regler efter 1. august 2017, dvs. kontinuitetsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 49, stk. 2 (eller senere regler), der skal anvendes. Der gøres opmærksom på, at denne bestemmelse ikke har tilbagevirkende kraft.

Se i øvrigt husdyrvejledningen om helt eller delvist bortfald af afgørelser: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/.

Der kan endvidere henvises til Østre Landsrets dom af 9. januar 2020, som stadfæster en afgørelse af 18. maj 2018 truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se link til klagenævnets afgørelse: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/5bd4eb95-d4d1-451e-b695-5a05c2576661.

Dommen vedrører fortolkningen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 2 og stk. 3, som senere bliver til § 49, stk. 2 og stk. 3. Det fremgår bl.a. af dommens præmisser, at det må lægges til grund, at et kontinuitetsbrud gælder umiddelbart og indtræder på det tidspunkt, hvor en miljøgodkendelse ikke har været udnyttet i 3 år.

Der er derfor ikke grundlag for at anvende bestemmelserne i § 48, stk. 2 eller stk. 3, i bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug på allerede bortfaldne dele af en miljøgodkendelse. En sådan tilbagevirkende kraft har hverken hjemmel i lov eller støtte i bestemmelsernes ordlyd eller lovforarbejder.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken