Kontinuitetsbrud på minkfarme

02-06-2021

Spørgsmål

Miljøministeren har oktober 2020 dispenseret fra reglerne om kontinuitetsbrud i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §55. Dispensationen gælder for minkfarme med en godkendelse efter §33 i miljøbeskyttelsesloven samt for tilladelser og godkendelser efter §§10-12 i husdyrloven. Betyder det, at der ikke er dispenseret fra kontinuitetsreglerne for minkfarme, som er reguleret efter andre afgørelsestyper end de nævnte? Som eksempel kan nævnes en minkfarme, hvor produktionens størrelse er fastsat på baggrund af en forhåndsanmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og en VVM-screening.


Svar

Miljøministeren har den 10. februar 2021 udsendt et brev til alle landets kommuner, hvor der meddeles dispensation fra reglerne i § 59 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og §§ 78 a og 78 b i lov om miljøbeskyttelse samt regler fastsat i medfør heraf. Dispensationen er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 30. december 2020 til og med den 31. december 2022.

Find dispensationen af 10. februar 2021 her. Eksemplet nævnt i spørgsmålet vil være omfattet af dispensationen af 10. februar 2021.

I dispensationen af 10. februar 2021, fremgår det også, at der meddeles en forlængelse af den dispensation, som blev givet i oktober 2020. Her er der tale om en dispensation fra reglerne i § 55, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug for så vidt angår minkfarme med godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser og godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dispensationen er gældende fra den 28. oktober 2020 til og med den 31. december 2022.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken