Kontinuitetsbrud på husdyrbrug kun med VVM-screening som produktionstilladelse

17-10-2017

Spørgsmål

Det drejer sig om landbrug, der har en afgørelse om ikke-vvm pligt (screening) fra 1999 – 2006. De har altså ikke fået en godkendelse/tilladelse/anmeldelse efter husdyrloven. Skal vi vurdere kontinuitet på baggrund af vvm-reglerne, og f.eks nedskrive, hvis de i 3 år kun har produceret 80 % af det tilladte antal dyr? Eller hvordan skal vi vurdere kontinuitet på disse mange landbrug.


Svar

Det følger af ministersvar på spørgsmål nr. 16 ved behandling af lovforslaget om en ny husbruglov m.v. (L 114 af 12. januar 2017) og af side 26, 4. afsnit, i notat ved høring af udkast til den ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (916/2017), at lokaliseringsgodkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, screeningsafgørelser om ikke VVM-pligt efter planloven m.v. fortsat vil være omfattet af gældende praksis for helt eller delvist kontinuitetsbrud. 

Spørgsmålet om kontinuitetsbrud i forhold til screeningsafgørelser om ikke VVM-pligt skal vurderes efter principperne i planlovens § 56 (nærmere bestemt § 56, stk. 2, henholdsvis stk. 4, før og efter ændring pr. 15. juni 2017 ved lov nr. 668 af 8. juni 2017). Reglen indebærer, at en hidtidig ret til at udnytte en ejendom bortfalder (helt eller delvist), når retten ikke (helt eller delvist) har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Miljøklagenævnets afgørelse af 12. juli 2007 (NKN-33-00585/-33-00597), udgøre det nærmere praksis-grundlag for at statuere delvist kontinuitetsbrud for en screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt efter ovennævnte principper i planlovens § 56. I denne sag udgjorde den oprindelige produktionsret 46,7 dyreenheder, mens produktionen for perioden 1994 - 2001 var reduceret til omkring 17 dyreenheder, svarende til en forskel/nedgang med 29,7 dyreenheder, der kunne anses for bortfaldet.       

Der kan i øvrigt henvises til Eksempel 5 i kapitlet om ”Forskelligt/Kontinuitetsbrud” i Miljøstyrelsens Wiki-vejledning om reglerne fra før den 1. august 2017.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken