Kontinuitetsbrud på et husdyrbrug, der anvendes som bufferstald

08-03-2022

Spørgsmål

Jeg vil gerne spørge om råd ifm. en ansøgning om § 16b miljøtilladelse. Der ansøges om et produktionsareal større end 100 m2 til en svinestald, som kun skal anvendes til opstaldning af grise, når slagteriet af driftsmæssige årsager ikke kan modtage grise, dvs. en slags bufferstald. Vi er i tvivl, om produktionen vil kunne være tilstrækkelig i forhold til kontinuitetsbrud, når der kun periodisk er dyr i stalden. Leves der op til kravene om driftsmæssig udnyttelse, når stalden er tom i perioder? Hvordan skal vi håndtere kontinuitetsbrudsreglerne i sådan en sag?


Svar

Når kommunen træffer afgørelse efter husdyrbruglovens § 16 b, har husdyrbruget 6 år til at udnytte godkendelsen, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1.

Når godkendelsen er udnyttet, begynder kontinuitetsbrudsreglerne at gælde. Kontinuitetsbrudsreglerne skal forstås på den måde, at for at der sker kontinuitetsbrud, skal der være tale om 3 hele og sammenhængende år, hvor afgørelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet. 

Udnyttelse af en afgørelse, hvor der er fastsat et produktionsareal, sker når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet.

Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Det vil sige, at hvis der har været driftsmæssig udnyttelse i f.eks. 1 måned i løbet af den 3-årige periode, kan der ikke ske kontinuitetsbrud. 

Se nærmere herom i vejledningen her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken