Kontinuitetsbrud og udnyttelse efter 1. august 2017

 

01-11-2018

Spørgsmål

Svaret er revideret den 9. januar 2023. I det tidligere svar vurderede Miljøstyrelsen, at det var de nye regler efter 1. august 2017, der skulle anvendes, hvorefter der ikke var sket kontinuitetsbrud.

Ved forberedelse af et miljøtilsyn på ejendommen i september 2017, konstateres det, at tilladelsen ikke har været udnyttet fuldt ud siden dens ikrafttræden. Tilladelse blev givet til 4.000 slagtesvin i april 2012. Tilladelsen er efter dens ikrafttræden taget i brug, men den har ikke været udnyttet fuldt ud. Den maksimale produktion siden tilladelsen blev givet er på 2.000 slagtesvin. Planperiode 12-13: 2.000 stk. slagtesvin. 13-14: 1.800 stk. slagtesvin. 14-15: 1.900 stk. slagtesvin. 15-16: 2.000 stk. slagtesvin.

Spørgsmålet er om der er sket et delvist bortfald, og tilladelsen nu lyder på 2.000 stk. slagtesvin, eller er tilladelsen er blevet fuldt udnyttet, da mindst 25 % af tilladelsen er udnyttet. Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 stk. 1, skal en godkendelse eller tilladelse efter § 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der ikke er bortfaldet d. 1. august 2017 efter de hidtil gældende regler, først bortfalde, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at godkendelsen/tilladelsen er meddelt. Vi har efterfølgende fået fortalt af MST i helpdesksvar af 30-10-17, at denne regel med forlængelse af udnyttelsesfristen også gælder for godkendelser/tilladelser, hvor udnyttelsesfristen ER bortfaldet inden d. 1. august 2017, såfremt kommunen ikke inden har konstateret et bortfald ved tilsyn.

Da udnyttelsesfristen er generel lovgivning, står vi noget uforstående overfor, at MST mener disse landbrug er omfattet af § 48 og vil derfor gerne vide, hvor dette i givet fald fremgår af lovgivningen? Så er der nogle landbrug med § 10-12 tilladelse/godkendelse, der ikke er omfattet er § 48 stk.1? Er det korrekt, at der er tale om 2 udnyttelsesbegreber? Ét der går på selve de nye bygningerne (6 år) (og hvad så hvis der ikke bygges?), og ét der går på om selve det produktionsareal der er godkendt, anses som udnyttet (3 år)? Og hvordan fører man kontinuitetsregler om 25 % og 50 % produktionsareal over på antal dyr (da der ikke er fastlagt et produktionsareal)? Umiddelbart vil vi mene at § 48 stk. 2, så må gælde for de godkendelser og tilladelser, der har fået forlænget deres udnyttelsesfrist til 6 år (og dermed er omfattet af § 48 stk. 1) samt gl. § 33 godkendelser.


Svar

Svaret er revideret den 9. januar 2023. I det tidligere svar vurderede Miljøstyrelsen, at det var de nye regler efter 1. august 2017, der skulle anvendes, hvorefter der ikke var sket kontinuitetsbrud.

Det bemærkes indledningsvist, at tidligere helpdesk svar af 30. oktober 2017 er blevet ændret (offentliggjort 20-12-2017), men da dette svar desværre kan misforstås, præciseres det nu. 

Miljøstyrelsen skal også henlede opmærksomheden på, at vejledningen omkring udnyttelsesfrist og kontinuitet (kap. 19) er tilrettet og udsendt i ny version. Se herom vejledningens kapitel 19

I tilladelser efter § 10 og godkendelser efter § 11 eller § 12 var der efter den nu ophævede § 33, stk. 1, i husdyrbrugloven krav om, at der skulle fastsættes en frist for udnyttelse af disse. Tilladelsen eller godkendelsen bortfaldt, hvis den ikke var udnyttet inden udløbet af denne frist. Fristen blev normalt fastsat til 2 år fra meddelelsens dato. Tilladelsen eller godkendelsen blev anset for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Det ansås i den forbindelse for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det var efter praksis tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb.

Udnyttelse reguleres nu af husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1, i forhold til godkendelser og tilladelser meddelt efter husdyrbruglovens § 16 a og § 16 b, og der skal ikke fastsættes en frist i selve godkendelsen eller tilladelsen. Husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1, suppleres af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1, hvorefter udnyttelse dfineres til faktisk at afslutte et byggeri. Husdyrbrug med tilladelser eller godkendelser meddelt efter de nu ophævede §§ 10-12 i husdyrbrugloven reguleres efter tilsvarende bestemmelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 1, jf. § 50, stk. 1.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 1, at en tilladelse eller en godkendelse efter §§ 10-12, der den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen eller godkendelsen er meddelt.

Den 1. august 2017 er således en skæringsdato, som kommunen skal være opmærksom på ved spørgsmål om udnyttelsesfrist. Kommunen skal herved undersøge, om der er en udnyttelsesfrist i en godkendelse eller tilladelse efter §§ 10-12, som ikke er udløbet inden den 1. august 2017.

Hvis den fastsatte udnyttelsesfrist ikke er udløbet inden den 1. august 2017 og tilladelsen eller godkendelsen ikke er udnyttet efter den nu ophævede § 33, stk. 1, i husdyrbrugloven; dvs. at der f.eks. hverken er bygget en stald, iværksat bygge- og anlægsarbejder eller indgået en retlig bindende aftale herom, er godkendelsen eller tilladelsen omfattet af den nye generelle regel om en 6-årig udnyttelsesfrist efter godkendelsen/tilladelsen er meddelt. Husdyrbruget får således 6 år til at f.eks. at opføre en stald fra godkendelses- og tilladelsestidspunktet.

I tilfælde af at den fastsatte udnyttelsesfrist i godkendelsen/tilladelsen er udløbet inden den 1. august 2017, og husdyrbruget ikke har opført f.eks. en ny stald, iværksat bygge- og anlægsarbejder og heller ikke indgået bindende aftaler herom inden udløbet af fristen, er der automatisk sket et bortfald af godkendelsen/tilladelsen.

Kommunen har fået den opfattelse, at tilladelser og godkendelser, der er bortfaldet på grund af udløb af udnyttelsesfristen, overgår til de nye regler, hvis ikke dette udløb af udnyttelsesfristen konstateres af kommunen og meddeles til husdyrbruget inden 1. august 2017 (eller i tiden lige dér omkring). Dette er således ikke korrekt.

Som anført af kommunen, er der flere forskellige former for udnyttelse, der skal holdes adskilt. Der skal således sondres mellem de situationer, hvor husdyrbruget aldrig har udnyttet sin tilladelse/godkendelse indenfor udnyttelsesfristen, f.eks. ved slet ikke at få indgået en aftale om at få bygget de stalde, hvor en udvidelse skulle finde sted, og den situation hvor husdyrbruget inden udløbet af udnyttelsesfristen har udnyttet godkendelsen, men så efterfølgende går ned i produktion (kontinuitetsbrud). Kontinuitetsbrud opstår, efter at husdyrbruget har udnyttet godkendelsen/tilladelsen indenfor udnyttelsesfristen, ved at husdyrbrugets godkendelse efterfølgende i 3 på hinanden følgende år ikke har været helt eller delvist udnyttet, idet den del af godkendelsen/tilladelsen, der ikke har været helt eller delvist udnyttet i de seneste 3 år, bortfalder. Kontinuitetsbrud foreligger efter de nugældende regler, når produktionen er mindre end 25 % af det tilladte/godkendte, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 49, stk. 2. De 25 % beregnes ud fra de maksimale antal dyr, kg. dyr, eller dyreenheder mv.

Kommunen skal som hidtil kunne godtgøre, f.eks. via gødningsregnskaber, miljøtilsynsrapporter, slagteriafregninger, at en tilladelse/godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 10-12 ikke er blevet udnyttet fuldt ud og derfor er helt eller delvist bortfaldet, fordi produktionen er mindre end 25 % af det tilladte/godkendte.

Hvis en kommune på et tilsyn f.eks. i oktober 2018 konstaterer, at der i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 er sket en nedgang i produktionen, er der sket helt eller delvist bortfald, hvis betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 48- 49 er opfyldt.

I kommunens oprindelige henvendelse har kommunen oplyst, at man på et tilsyn i september 2017 har konstateret, at godkendelsen, der er givet til produktion af 4000 slagtesvin, kun reelt udnyttes med 2000 producerede slagtesvin, og der ikke på noget tidspunkt siden 2012 har været produceret flere end 2000 slagtesvin. Det lægges til grund, at husdyrbruget har udnyttet sin godkendelse inden for udnyttelsesfristen.

Hvis godkendelsen herefter ikke er udnyttet fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, er der indtrådt kontinuitetsbrud for den del af godkendelsen, som ikke er udnyttet.

Hvorvidt det er, de hidtil gældende kontinuitetsbrudsregler eller de nye kontinuitetsbrudsregler, der skal anvendes, afhænger af, om der er indtrådt kontinuitetsbrud før eller efter 1. august 2017. Der skal anvendes de regler, som var gældende på det tidspunkt, hvor kontinuitetsbrudet indtrådte.

Hvis der er indtrådt kontinuitetsbrud før 1. august 2017, er det de tidligere regler fra før 1. august 2017 i husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3, som skal anvendes.

Hvis der er indtrådt kontinuitetsbrud efter den 1. august 2017, er det de gældende regler efter 1. august 2017, dvs. kontinuitetsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 49, stk. 2, der skal anvendes.

Se i øvrigt husdyrvejledningen om helt eller delvist bortfald af afgørelser: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken