Kontinuitetsbrud, gl. praksis el. ny regel?

14-11-2017

Spørgsmål

Hej Helpdesk, for et husdyrbrug registreret med en ældre lokaliseringsgodkendelse, (spørgsmålet gælder i øvrigt alle registrerings-/anmeldelsesformer fra før 1.1.07), og som har ophørt dyrehold pr. 19.6.17 (dvs. er i en tikkende kontinuitetsbrudsperiode): Gælder den gl. praksis om, at 1. dag i det 4. år efter ophør sker der fuldt kontinuitetsbrud (dvs. MBL § 78a i MSTs kontinuitetsbrudsskema fra marts 2012), eller (fordi husdyrbruget pr. 1.8.17 er i den tikkende kontinuitetsperiode) glider husdyrbruget over i den nye kontinuitetsbrudsregel? Det har betydning for, om ejer ved evt. genopstart af det tidligere dyrehold skal køre med næsten fuldt dyrehold for at bevare sin registrering, eller om ejer blot kan genopstarte og vedligeholde sin registrering ved brug af 25 % af produktionsarealet? Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 giver ikke helt svar i denne situation, synes jeg.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 18-12-2017 i forhold til tidligere svar offentliggjort 14-11-2017

Det følger af ministersvar på spørgsmål nr. 16 ved behandling af lovforslaget om en ny husdyrbruglov m.v. (L 114 af 12. januar 2017) og af side 26, 4. afsnit, i notat ved høring af udkast til den ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (916/2017), at tidligere lokaliseringsgodkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, tidligere screeningsafgørelser om ikke VVM-pligt efter planloven m.v. fortsat vil være omfattet af gældende praksis for helt eller delvist kontinuitetsbrud.

Dyrehold omfattet af en tidligere lokaliseringsgodkendelse, tidligere screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt m.v. kan pr. definition aldrig overgå til de nye udnyttelses- og kontinuitetsbrudsregler efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1 og 2.

Først hvis dyreholdet får meddelt tilladelse eller godkendelse efter de ”nye regler” (som trådte i kraft 1-8-2017) vil det blive omfattet af de nye udnyttelses- og kontinuitetsbrudsregler.

Når dyreholdet er omfattet af kontinuitetsbrudsreglen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, kan ejeren eller den driftsansvarlige for dyreholdet nøjes med at bevare dyreholdet på et minimalt niveau for at bevare den oprindelige lokaliseringsgodkendelse som den lovlige ramme for sin produktion.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken