kontinuitetsbrud dyretype

29-10-2018

Spørgsmål

Den 19. februar 2018 var kommunen på tilsyn på et husdyrbrug med tilladelse til et dyrehold på 6.240 smågrise og 6.084 slagtesvin, hvilket i dag svarer til 185,8 dyreenheder. I perioden 2. marts 2014 – 2. marts 2015 blev der leveret 6.006 smågrise og produceret 5.493 slagtesvin, hvorved anmeldelsen med skift i dyretype fra februar 2012 må anses som værende fuldt udnyttet. Ved gennemgangen af årsproduktionen de seneste 3 år, både kalenderår og planår, kunne kommunen konstatere, at den højeste årsproduktion var at finde i planperioden 1. august 2016 – 31. juli 2017, hvor der har været 4.283 slagtesvin på ejendommen. Der var ingen smågrise på ejendommen tre år tilbage, hvilket ejeren af dyreholdet bekræftede på tilsynet. Kommunen traf den 9. marts 2018 afgørelse om, at tilladelsen til smågrisene var bortfaldet. Vores afgørelse beroede på, at hvis der slet ikke havde været smågrise på ejendommen i tre år, var kravet om minimum 25 % af dyretypen ikke opfyldt. Selvom der havde været en væsentlig nedgang i antallet af slagtesvin også, vurderede vi ikke der var hjemmel til at nedskrive denne produktionsgren. Efterfølgende har Seges gjort kommunen opmærksom på, at der efter de nye regler ikke kan opstå kontinuitetsbrud for så angår en dyretype. Kommunen ønsker derfor svar på, om der i den konkrete sag er eller ikke er et kontinuitetsbrud for så vidt angår smågrisene; sagt på en anden måde bevares hele tilladelsen, selvom der har været kontinuitetsbrud for en enkelt dyretype?


Svar

Kontinuitetsbrud foreligger, når produktionen i en periode på tre på hinanden følgende år er mindre end 25 % af det tilladte/godkendte, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 48, stk. 2-3 og § 49, stk. 2-3. De 25 % beregnes ud fra det maksimale antal dyr, kg. dyr, eller dyreenheder mv. Disse regler trådte i kraft 1. august 2017, og de skal anvendes på sager, der opstår efter dette tidspunkt.

Kommunen har været på tilsyn i 2018 (efter den 1. august 2017), og håndhævelse af kontinuitetsbrud skal således ske efter reglerne i §§ 48-49. Det bemærkes hertil, at et kontinuitetsbrud efter de nye regler godt kan gå tilbage til tiden før 1. august 2017. Dvs. f.eks. for årene 2018, 2017, og 2016.
Som Miljøstyrelsen læser spørgsmålet er der tale om et husdyrbrug, der ikke har en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b, men som har lov til at producere smågrise og slagtesvin i henhold til en anmeldelse om skift i dyretype fra 2012. Det er således husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 49, stk. 3, der finder anvendelse, da der er tale om en anmeldelse efter tidligere bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

Der er ikke for husdyrbruget fastlagt et produktionsareal, men der er fastslagt det maksimale antal dyr på ejendommen. Hvis husdyrbruget opretholder en produktion på mindst 25 pct. af den samlede produktion på i alt 12.324 dyr, er der fuld udnyttelse og produktionsretten bevares. De 25 pct. beregnes ud fra det der er godkendt, tilladt mv., dvs. det maksimale antal dyr, dyreenheder, eller kg. dyr mv.. De 4283 slagtesvin udgør omkring 34 pct. af det maksimalt tilladte antal dyr, og efter Miljøstyrelsens opfattelse er retten til at producere 6.240 smågrise og 6.084 slagtesvin således ikke bortfaldet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken