Kontinuitetbrud på mink

25-02-2020

Spørgsmål

Sidder med en sag, hvor jeg skal vurderer kontinuitetsbrud på en minkfarm og et eventuelt delvist bortfald af godkendelsen. Der er på ejendommen givet en §11 godkendelse i 2009, som har været fuldt udnyttet med mere end 5000 årsdyr. Pr. 1. februar 2016 er driften ophørt. Der er indsat 400 dyr i april 2018 og yderligere 900 i december 2018. Den interessante dato er jo så den 1. februar 2019 og hvordan størrelsen af dyreholdet opgøres på denne dato. Ingen af dyrene har jo så at sige været der i et helt år. Skal det udregnes på månedsbasis hvor mange dyr der har været og så omregnet til et antal årsdyr eller er det antallet af dyr på den faktiske dato? I konsulentens beregning er der medregnet 600 hvalpe af egen avl fra sommeren 2018, som de har valgt at lade indgå i avlen, så mit andet spørgsmål er hvornår kan en hvalp betegnes som en tæve?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der frem til 1. februar 2016 har været fuld udnyttelse med 5000 minktæver og at der 3 år fra denne dato (1. februar 2019) skal tages stilling til et kontinuitetsbrud.

Kontinuitetsbrudsreglerne vedr. godkendelse efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55. Det fremgår af bestemmelsen, at hvis en godkendelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Det fremgår videre efter stk. 3, at ved udnyttelse af en godkendelse efter stk. 1, hvor der ikke er fastsat et produktionsareal, men hvor der er mulighed for at etablere, udvide eller ændre et dyrehold, anses godkendelsen for at være driftsmæssigt udnyttet, når der produceres mindst 25 pct. af det mulige antal dyr.

Når kommunen skal vurdere om der er sket et kontinuitetsbrud, skal der være tale om 3 på hinanden følgende år, hvor der har været under 25 % tilladte dyr. Dvs., at hvis der f.eks. blot i en periode i løbet af de 3 år, har været over 25 %, vil der ikke kunne konstateres et kontinuitetsbrud. I forhold til spørgsmålet om metode til opgørelse af graden af udnyttelse af dyreholdet skal der derfor ses på det maksimale antal af dyr, der har været tilstede i den relevante periode.

Antallet af årstæver på en minkfarm, defineres normalt som antallet af parrede tæver. De tæver, der ikke bliver parret, aflives ultimo marts, og vil som udgangspunkt ikke være på farmen i april. Derfor vil en hvalp, som skal indgå i fremtidig avl kunne betragtes som en tæve når den er parret og som oftest sker  i marts måned.

Hvorvidt alle de 600 hvalpe af egen avl fra året før kan henregnes til årstæver pr. 1. februar 2019 er op til en konkret vurdering af kommunen. I vurderingen kan det f.eks. indgå om alle reelt blev parret i februar –april 2019 og dermed reelt lever op til den normale definition for årstæver. Den andel der reelt blev parret, vil derfor efter miljøstyrelsens vurdering, også pr. 1. februar 2019 kunne henregnes til årstæver uanset, at de først er parret kort tid efter 1. februar 2019.

Se også vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kapitel 19: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken