Kontinuitet ved § 12

22-11-2017

Spørgsmål

Et husdyrbrug har § 12 miljøgodkendelse fra 2012. Godkendelsen er udnyttet = der er bygget og dyreholdet har været opadgående de seneste 3 år. Ved tilsyn november 2017 har kommunen vurderet, at der ikke er kontinuitetsbrud efter hidtil gældenden regler. Hvilken lov skal kommunen vurderer kontinuitet efter ved fremtidige tilsyn? §33 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter § 48 i bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 20-12-2017 i forhold til tidligere svar offentliggjort 22-11-2017

Situationen reguleres af § 48 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Når en kommune har konstateret, at udnyttelse af en tidligere meddelt godkendelse er sket efter de hidtil gældende regler i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller efter miljøbeskyttelseslovens § 33, indebærer husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1, 1. pkt., at husdyrbruget efter den 1. august 2017 vil være omfattet af den ændrede regel om kontinuitetsbrud i bekendtgørelsens 48, stk. 2, 1. pkt.

Dette betyder i praksis, at der ved tilsyn efter den 1. august 2017 skal tages stilling til, om der i en sammenhængende periode på 3 på hinanden følgende år har været en produktion svarende til mindst 25 % af det tilladte eller godkendte, som nævnt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 48, stk. 2, 2. pkt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken