Kontinuitet: To adskilte bygningssæt - de nye regler

22-06-2021

Spørgsmål

En landmand har i 2016 fået en § 12 godkendelse, der omhandler to (sammatrikulerede) bygningssæt med en del afstand (4 km) imellem. Godkendelsen har 6 års udnyttelsesfrist. Godkendelsen udnyttes i 2017 på begge bygningssæt, men fra udgangen af 2018, er der kun dyr på det ene bygningssæt. Hvis der i 3 på hinanden følgende år ikke produceres på hele det ene bygningssæt – bortfalder produktionsretten så her efter de 3 år, eller vil det komme an på, hvor stor en andel af det samlede dyrehold, det tomme bygningssæt kan opstalde? Altså - hvilket udsagn gælder: 1) Hvis bygningssættet med dyr opstalder mindst 25% af det samlede godkendte dyrehold OG der produceres over 50% af det tilladte niveau heri, så opretholdes produktionstilladelsen i BEGGE bygningssæt. 2) Der kan godt ske fuldt kontinuitetsbrud på det tomme bygningssæt selv ved scenarie 1) 3) Uagtet hvilken produktion der opretholdes i det anvendte bygningssæt, så bortfalder produktionsretten i det tomme bygningssæt efter 3 år. 4) Noget andet


Svar

Kontinuitetsbrud skal vurderes i relation til det tilladte eller godkendte, som afgørelsen omfatter. Dvs. så længe udnyttelsesbetingelserne er opfyldt set i forhold til den samlede produktion eller det samlede produktionsareal, opretholdes produktionsretten også for evt. tomme stalde eller bygningssæt.

Ved udnyttelse af en godkendelse, hvor der ikke er fastsat et produktionsareal, som er tilfældet her, anses godkendelsen for at være driftsmæssigt udnyttet, når der produceres mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte, omregnet til antal dyreenheder efter de omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der var gældende på tidspunktet for afgørelsen godkendelse. Dette fremgår af § 55, stk. 3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Dette vil sige, at svaret er noget andet end de foreslåede udsagn, da der bl.a. ikke knytter sig en dobbeltbetingelse, når der ikke er fastsat produktionsareal i afgørelsen.  

Se i øvrigt vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 19: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/ Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken