Kontinuitet - 25 % af stald, staldafsnit eller totale produktionsareal

21-05-2019

Spørgsmål

I § 59a stk 2 står, at der skal udnyttes mindst 25 % af det tilladte eller godkendte produktionsareal. Betyder det, at det er 25% af det totale produktionsareal, således at f.eks en stald, som har 30 % af produktionsarealet kan udnyttes fuldt ud, og ansøger derved opretholder tilladelsen i de øvrige stalde, Selvom de måske ikke anvendes i 10 år. Eller skal han udnytte 25% i hver stald, eller måske 25% i hvert staldafsnit?


Svar

Betingelserne for opretholdelse af den fulde produktionsret fastlægges i husdyrbruglovens § 59a, stk. 2, hvoraf det fremgår, at der skal være dyr på mindst 25 pct. af hele husdyrbrugets produktionsareal, og belægningsgraden på dette produktionsareal skal være på mindst 50 pct. af det maksimalt mulige. Det er således tilstrækkeligt, at der er dyr på mindst 25 pct. af det samlede produktionsareal, og at produktionsintensiteten på dette areal er på mindst 50 pct. af det maksimalt mulige. Der stilles ikke yderligere krav om en udnyttelsesprocent i forhold til den enkelte stald eller staldafsnit. Dvs. så længe udnyttelsesbetingelserne er opfyldt set i forhold til det samlede produktionsareal opretholdes produktionsretten også for evt. tomme stalde, der medregnes i dette areal. Se uddybende herom i Miljøstyrelsens vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/19-helt-eller-delvist-bortfald-af-afgoerelser/ under afsnittet om ’Bortfald af udnyttede godkendelser og tilladelser (kontinuitetsbrud)’. For en nærmere illustration af opfyldelse af kontinuitetskravet, hvor produktionsarealet fordeles på flere stalde, se Miljøstyrelsens vejledende eksempler (eksempel 2): https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191240/kap-19-2-eksempler-om-kontinuitetsbrud.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken