Kan der foreligge kontinuitetsbrud inden den 6-årige udnyttelsesperiode er udløbet?

14-05-2019

Spørgsmål

Kan kontinuitetsbrud foreligge før den 6-årige udnyttelsesfrist er udløbet? Fx en lovliggørelse af en overproduktion hvor godkendelse/tilladelse er fuldt udnyttet straks ved meddelelse, men hvor der i 3 sammenhængende år før udnyttelsesfristen på 6 år er udløbet, ikke er en produktion, der når op på 25 %


Svar

Udnyttelsesfristen på 6 år brydes på det tidspunkt, hvor godkendelsen eller tilladelsen er udnyttet i henhold til kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1 henholdsvis stk. 2. Efter dette tidspunkt skal spørgsmålet om helt eller delvist bortfald af produktionsretten vurderes efter reglerne om kontinuitetsbrud.
I relation til spørgsmålets eksempel, hvor udnyttelseskriterierne er opfyldt på tidspunktet for meddelelse af godkendelsen/tilladelsen, er det således opfyldelse af reglerne om kontinuitetsbrud, der er relevante for vurderingen af husdyrbrugets fortsatte produktionsret.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken