I hvilke situationer indtræder der kontinuitetsbrud på gyllebeholdere

15-07-2021

Spørgsmål

Af helpdesksvar den 11-11-2020 fremgår at tilladelsen til anvendelse af en gyllebeholder er bortfaldet som følge af kontinuitetsbrud. På baggrund af svaret er vi nu usikre på, i hvilke situationer kontinuitetsbruddet indtræder på en gyllebeholder. Er det sammen med kontinuitetsbruddet på dyreholdet, 3 år efter sidste anvendelsesdato eller 3 år efter seneste beholderkontrols udløb? For godkendelser meddelt efter Husdyrbrugloven kan der også opstå delvis kontinuitetsbrud. Kan der også tænkes at være situationer hvor der indtræder delvis kontinuitetsbrud på en gyllebeholder, når tilladelsen er meddelt efter samme lov?


Svar

Der er i spørgsmålet henvist til tidligere svar af 11/11 2020 om kontinuitetsbrud ved brug af gyllebeholder, https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitetsbrud-ved-brug-af-gyllebeholder/  

Kontinuitetsbruddet indtræder 3 år efter beholderen sidst har været i brug. Beholderkontrolreglerne er særskilte og håndhæves uafhængigt af spørgsmål om kontinuitetsbrud.

Miljøstyrelsen vurderer, at reglerne ift. helt og delvist kontinuitetsbrud vedr. gyllebeholdere skal forstås på følgende måde:

Idet det er overfladen, der er afgørende for lugt- og ammoniakemission, sker der først kontinuitetsbrud for brug af gyllebeholderen, hvis beholderen slet ikke har været brugt i 3 år. Enten er den i brug eller også er den ikke. Det vil sige, at der for den enkelte gyllebeholder ikke kan være tale om delvist kontinuitetsbrud.

Er der sket kontinuitetsbrud, så dyreholdet eller produktionsarealet er nedskrevet, men beholderen fortsat har været i brug, men kun delvist fyldt op, sker der altså ikke kontinuitetsbrud på beholderen.

Miljøstyrelsen vurderer, at hvis en beholder er en del af en samlet afgørelse, og hvis retten til udnyttelse af produktionen eller produktionsarealet opretholdes, så opretholdes produktionsretten også til gyllebeholdere, som er omfattet af samme afgørelse.

Hvis en eller flere gyllebeholdere er indeholdt i en afgørelse, hvor der optræder delvist kontinuitetsbrud af dyreholdet eller produktionsarealet, må det bero på en konkret vurdering om ingen, en eller flere beholdere er omfattet af kontinuitetsbrud.

Hvis en beholder er opført på eget retsgrundlag, som er omfattet af kontinuitetsbrudsreglerne, kan der kan opstå kontinuitetsbrud, hvis en beholder ikke har været anvendt i 3 sammenhængende år.

Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at spørgsmålet om der er sket kontinuitetsbrud i forhold til gyllebeholderen skal ses i forhold til, hvornår beholderen senest er anvendt til opbevaring af husdyrgødning mv.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken