Hvornår indtræder kontinuitetsbrud?

27-05-2019

Spørgsmål

Hej, vi har efterhånden fået lidt forskellige forklaringer på, hvornår der indtræder kontinuitetsbrud efter den nye lovgivning. Jeg vil derfor gerne have svar på følgende: I en produktion hvor der optræder flere stalde (f.eks. kvæg) kan der så ske kontinuitetsbrud i den ENKELTE stald? Altså en stald står f.eks. helt tom i 3 på hinanden følgende år, mens de andre stalde er fulde og produktionen dermed er opretholdt med mere end 25 %. Samme spørgsmål gælder for enkelte staldafsnit. Kan der ske kontinuitetsbrud i et enkelt staldafsnit f.eks. i en slagtesvinestald, hvor en af sektionerne står tom i 3 år? Vi har tidligere fået fortalt fra Miljøstyrelsen, at så længe 25 % af den samlede produktion var opretholdt (areal eller antal dyr/DE), så var HELE produktionen opretholdt. Og man måtte dermed gerne sætte dyr ind igen i stalde der ellers havde stået tomme i længere tid.


Svar

Kontinuitetsbrud skal vurderes i relation til det samlede produktionsareal. Dvs. så længe udnyttelsesbetingelserne er opfyldt set i forhold til det samlede produktionsareal, opretholdes produktionsretten også for evt. tomme stalde. Se uddybende i Miljøstyrelsens svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitet-25-af-stald-staldafsnit-eller-totale-produktionsareal/

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor et husdyrbrug har sit retsgrundlag i et regelsæt fra før 1. januar 2007, herunder lokaliseringsgodkendelser, anmeldelser efter regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og VVM-screeninger, men samtidig har foretaget senere anmeldte ændringer af husdyrbruget, f.eks. tilføjelse af nye driftsbygninger, som er anmeldt i henhold til nyere anmelderegler. I disse særlige tilfælde kan der opstå en situation, hvor spørgsmålet om kontinuitetsbrud må vurderes efter forskellige regelsæt for henholdsvis den oprindelige del af husdyrbruget og den senere anmeldte del. Dette skyldes, at husdyrbruget til trods for de senere anmeldte ændringer har bevaret sit retsgrundlag i et regelsæt, hvorefter der alene sker bortfald af produktionsretten i tilfælde af et fuldstændigt ophør af produktionen, mens der for de senere anmeldte ændringer i henhold til lovgivningen gælder specifikke regler om delvist kontinuitetsbrud for det anmeldte, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 2-4 henholdsvis § 49, stk. 3. Dette er baggrunden for Miljøstyrelsens svar i: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/hvilke-kontinuitetsbrudsregler-gaelder/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken