Hvordan skal udnyttelse forstås?

08-03-2018

Spørgsmål

I forlængelse af de seneste Helpdesk-spørgsmål vedrørende kontinuitetsbestemmelserne, som Miljøstyrelsen allerede har besvaret, stilles følgende spørgsmål: På en ejendom blev der i 2012 ansøgt en § 19d – skift i dyretype. Kommunen gav i den forbindelse tilladelse til følgende dyrehold: 6.084 stk. slagtesvin på i alt 1.554 stipladser, fordelt på tre forskellige staldafsnit og 6.220 stk. smågrise på i alt 990 stipladser, fordelt på to forskellige staldafsnit. Ejendommen blev i 2015 opkøbet af en landmand, som efterfølgende kun har produceret slagtesvin. Kommunen konstaterer ved tilsyn i 2018, at den maksimale årsproduktion de seneste 3 år har ligget på 4.283 slagtesvin og ingen smågrise. Det skal dertil siges at slagtesvinene har været fordelt i de tre staldafsnit, hvor der er tilladelse til dette. Spørgsmålet lyder nu på hvordan udnyttelsesbegrebet skal forstås, og hvordan kontinuitetsbestemmelserne vil påvirke tilladelsen? Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 48, stk. 2, anses en udnyttelse for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte. Henviser de 25 pct. til den samlede produktion på ejendommen (antal dyr/DE/Kg dyr) eller til produktionen i hvert enkelt staldafsnit? Der er ingen tvivl om, at der på ejendommen de seneste 3 år er produceret 25 pct. af det tilladte, når man kigger på det samlede produktionstilladelse på ejendommen og for produktionen af slagtesvinene i sig selv. Dette er dog ikke tilfældet for produktionen af smågrisene i sig selv. Basalt set er spørgsmålet, om tilladelsen til at producere smågrise bortfalder, eller om der over hovedet skal ske en nedskrivning af det tilladte. Egne overvejelser: Hvis vi ikke kan bruge nedskrivning i staldafsnit og dyretyper, baseret på tilladelse til et bestemt antal dyr i et bestemt staldsystem i et bestemt staldafsnit, er vi tilbage til en kontinuitetsbestemmelse, der svarer til den der gælder for byggeanmeldelser fra sidste årtusinde. Det harmonerer dårligt med de meget specifikke godkendelser, vi har lavet siden 2006.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 10-04-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 08-03-2018.

Udnyttelsen af anmeldeordningen er ikke bortfaldet efter de hidtidige regler pr. den 1. august 2017, men er overgået til de nye regler for udnyttelsesfrist og kontinuitet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 3, jf. stk. 1 og 2. 

Anmeldeordningen blev herved omfattet af en 6-årig udnyttelsesfrist, der dog skal regnes fra tidspunktet for den oprindelige meddelelse om, at det anmeldte kunne tages i brug. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 3, jf. stk. 1, 1. pkt.

Afhængig af det nærmere, præcise tidspunkt for denne meddelelse i 2012 og dermed udløbet af den 6-årige udnyttelsesfrist en gang i løbet af 2018, kan kommunen i givet fald tilkendegive på dette tidspunkt, i forhold til den aktuelle ejer eller driftsansvarlige for dyreholdet, at den del af den oprindelige anmeldelse fra 2012, der igennem flere år og aktuelt ikke udnyttes, dvs. de (6.084- 4.283) 1.801 færre slagtesvin og de 6.220 smågrise, må anses for delvist bortfaldet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt., jf. også § 48 stk. 3.

Kommunen skal fastslå dette delvise bortfald ved at udstede et påbud om retlig lovliggørelse efter husdyrbruglovens § 48, stk. 1, 1. pkt., jf. § 46. En konstatering af et delvist kontinuitetsbrud kan dog meddeles mundtligt som konklusion på et miljøtilsyn og efterfølgende noteres skriftligt i en miljøtilsynsrapport.

Spørgsmålet om den aktuelle produktions fordeling på staldafsnit har ikke betydning for spørgsmålet om delvist bortfald af udnyttelsen af anmeldeordningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken