Hvilke kontinuitetsbrudsregler gælder?

09-04-2019

Spørgsmål

En minkavler fik i 2005 en afgørelse om ikke vvm-pligt til udvidelse af minkgården fra 2000 til 2500 årstæver samt opførelse af 3 haller. Han udnytter straks godkendelsen. I 2016 anmelder han yderligere to haller under anmeldeordning for dyrevelfærd efter §30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvillket han får en afgørelse på. Efterfølgende opfører han de to haller. I 2018 opstår der krise i minkbranchen og avleren spørger derfor om hvilke kontinuitetsbrudsregler han er omfattet af ? Vi har en bestemmelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §49 Stk. 3 der siger : "Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om anmeldelse truffet i medfør af bekendtgørelse nr. 2011 af 28. februar 2017 eller tidligere bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug". Skal jeg forstå denne tekst sådan, at avleren er omfattet af de samme kontinuitetsbrudsregler som for afgørelser efter §10, §11 eller §12 selvom afgørelsen om anmeldelse jo kun vedr. de senest 2 opførte haller. Eller er det de kontinuitetsbrudsregler som gælder for vvm-screeningsafgørelser han skal indrette sig efter?


Svar

Selv om der i 2016 er anmeldt to nye minkhaller efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning i § 30, bevares det oprindelige retsgrundlag forsat for den øvrige del af minkbruget.

I relation til spørgsmålet om kontinuitetsbrud, indebærer dette, at den oprindelige del af minkbruget skal vurderes med udgangspunkt i de regler om kontinuitetsbrud, som gælder for det retsgrundlag, det knytter sig til denne del af minkbruget, mens kontinuitetsbrudsspørgsmålet i forhold til de senere anmeldte minkhaller skal afgøres på baggrund af det regelsæt, som er grundlaget for anmeldelsen.

I de tilfælde, hvor den oprindelige del af minkbruget har sit retsgrundlag i et regelsæt fra før 1. januar 2007, herunder lokaliseringsgodkendelser, anmeldelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og VVM-screeninger, forudsætter bortfald af denne del af minkbruget som følge kontinuitetsbrud et fuldstændigt produktionsophør. Dette er der redegjort for i Miljøstyrelsens opdaterede helpdesk-svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/de-gamle-regler-om-kontinuitet-anmeldt-eller-vvm-screenet-dyrehold/. Derimod vil de minkhaller, som er anmeldt i 2016, være omfattet af de kontinuitetsregler, herunder reglerne om delvist kontinuitetsbrud, som følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2, jf. stk. 3. I den beskrevne situation vil der således være tale om, at det samlede dyrehold er omfattet af forskellige regler om kontinuitetsbrud.


 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken