Eksportisolationsstalde og samlesteder

22-03-2018

Spørgsmål

Et husdyrbrug der har kørt som eksportstald i en årrække (mere end 3 år) planlægger at blive et husdyrbrug igen. I den årrække, hvor det var eksportstald, har Fødevarestyrelsen været godkendelses - og tilsynsmyndighed. Når de går tilbage til at blive et husdyrbrug, skal de søge om det igennem husdyrgodkendelse.dk. Skal de så indsætte staldene (produktionsarealerne) som nye afsnit? For 8 år siden blev produktionsarealet anvendt til husdyr. Så i 8 års driften skal de indsætte produktionsarealerne i nudriften. Er det korrekt forstået, eller kan der ske en anderledes fortolkning, fordi der har været husdyr i staldene i de forløbne 6 år, det er blot ikke husdyrbrugloven, der har været gældende for ejendommen?


Svar

I den forelagte situation skal husdyrbruget betragtes som et nyanlæg. Emissioner og produktionsanlæg skal opgøres og beregnes efter den nye husdyrregulering.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken