Delvis bortfald af godkendelse efter en gammel lokaliseringsgodkendelse

16-10-2017

Spørgsmål

Vi har er husdyrbrug, der blev godkendt til en årsproduktion på 400 søer, 9.200 smågrise og 100 polte med en lokaliseringsgodkendelse i 1996. I januar 2011 bliver det konstateret, at der siden 2004 var blevet produceret op til 3.500 slagtesvin og 3.500 smågrise på ejendommen. Dyreholdet blev derfor nedskrevet lineært med henvisning til den ulovbestemte retsgrundsætning om kontinuitetsbrud. I Miljøstyrelsens eget skema, der henvises til fra vejledningen, giver den form for nedskrivning mulighed for at vurdere delvist bortfald af produktionstilladelsen fremadrettet. Er det også korrekt, når den oprindelige tilladelse er en lokaliseringsgodkendelse?


Svar

Det følger af ministersvar på spørgsmål nr. 16 ved behandling af lovforslaget om en ny husbruglov m.v. (L 114 af 12. januar 2017) og af side 26, 4. afsnit, i notat ved høring af udkast til den ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (916/2017), at lokaliseringsgodkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, screeningsafgørelser om ikke VVM-pligt efter planloven m.v. fortsat vil være omfattet af gældende praksis for helt eller delvist kontinuitetsbrud.

Når det gælder lokaliseringsgodkendelser, har det betydning, om nedgangen i produktionen kan konstateres at være sket før eller efter den 1. april 2008.

Hvis det således findes godtgjort, at der i forhold til en lokaliseringsgodkendelse fra 1996 er sket en delvis nedgang i produktionen i 2004, kan der statueres delvist kontinuitetsbrud for så vidt angår denne produktionsnedgang.

Hvis en delvis nedgang i produktionen først er indtruffet den 1. april 2008 eller senere, medfører miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, der trådte i kraft den 1. april 2008, at der alene kan statueres helt eller fuldstændigt kontinuitetsbrud. Dvs. produktionen skal være fuldstændigt ophørt.

Der henvises til forskellen mellem Eksempel 3 og Eksempel 4 i kapitlet om ”Forskelligt/Kontinuitetsbrud” i Miljøstyrelsens Wiki-vejledningen om reglerne fra før den 1. august 2017.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken