De gamle regler om kontinuitet - anmeldt eller VVM-screenet dyrehold

20-09-2018

Spørgsmål

Vi har en del minkavlere, der ønsker at drosle deres produktion ned, mens de venter på "bedre tider". Reglerne for, hvornår der indtræder helt eller delvist bortfald af nyere afgørelser, er jo beskrevet nøje i kapitel 9 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Men hvordan forholder det sig for anmeldte og screenede ændringer/udvidelser af dyrehold foretaget før 2007 efter de dagældende regler, hvor dyreholdet kører uændret videre på den gamle anmeldelse? Hvornår indtræder der kontinuitetsbrud for dem?


Svar

BEMÆRK DETTE SVAR ER OPDATERET I FORHOLD TIL DET HELPDESK SVAR, DER BLEV OFFENTLIGGJORT DEN 20. SEPTEMBER 2018

Miljøstyrelsen fastholder sit oprindelige svar af 20. september 2018, men foretager hermed en uddybning:

Det er korrekt, at de afgørelser, der er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19, kun omfatter afgørelser efter husdyrbrugloven og godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Kontinuitetsbrud for afgørelser efter de før 1. januar 2007 gældende regler, herunder lokaliseringsgodkendelser, anmeldelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og VVM-screeninger, reguleres hverken af husdyrbrugloven eller reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19. Hvilke regler eller principper, der gælder for den enkelte afgørelse, afhænger af det lovgrundlag, den knytter sig til.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, bortfalder en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, der ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Bestemmelsen omfatter alene det fulde ophør. Der vil således kun kunne ske bortfald af hele godkendelsen m.v., og kun hvis produktionen helt ophører i 3 sammenhængende år. Bl.a. lokaliseringsgodkendelser og forhåndsanmeldelser anses for omfattet af bestemmelsen.

Husdyrbrug af en vis størrelse var før 2007 omfattet af VVM-reglerne i planloven. For så vidt angår VVM-screeninger var disse ikke direkte omfattet af lovens § 56 om udnyttelse, men efter praksis kunne de efter omstændighederne også bortfalde som følge af manglende udnyttelse.

For husdyrbrug, f.eks. minkavlere, der er lovligt bestående i henhold til en forhåndsanmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen efter de regler, der gjaldt før 1. januar 2007, vil der således ikke indtræde kontinuitetsbrud, selvom produktionen i en periode på 3 sammenhængende år er mindre end det, der er anmeldt. Bortfald forudsætter et fuldstændigt produktionsophør i mindst 3 år.

Det forhold, at produktionen evt. også er screenet i henhold til de dagældende VVM-regler i planloven, kan efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke bevirke, at produktionsretten alligevel kan bortfalde som følge af (ulovbestemt) delvist kontinuitetsbrud.

Det bemærkes, at Miljøstyrelsen i tiden fra 2012-2017 i wikivejledningen på grund af en afgørelse fra Miljøklagenævnet fra 2007 Miljøklagenævns afgørelse af 12. juli 2007, j.nr. NKN-33-00585/NKN-33-00597 har vejledt om, at der på området for VVM screeninger godt kan træffes afgørelse om delvist kontinuitetsbrud på ulovbestemt grundlag.

Denne fortolkning gøres der nu med dette helpdesk svar op med. For det første kan en sådan screening ikke stå alene som husdyrbrugets retsgrundlag, og for det andet er der efter indsættelse af reglerne om udnyttelse i miljøbeskyttelsesloven siden april 2008 gjort op med det ulovbestemte princip om kontinuitetsbrud på området for husdyrbrug, og for det tredje har Natur- og Miljøklagenævnet i 2011 truffet en afgørelse om et husdyrbrug, der er anmeldt efter gødningsbekendtgørelsen samt VVM-screenet, hvor spørgsmålet om kontinuitet alene behandles efter miljøbeskyttelseslovens § 78 a
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. juli 2011.

Miljøstyrelsen retter som udgangspunkt ikke i den gamle wiki vejledning, da denne også fungerer som et slags historisk arkiv, men i dette tilfælde vil Miljøstyrelsen i en note til skemaet henvise til dette helpdesk svar.

Miljøstyrelsens oprindelige svar af 20. september 2018

Husdyrbrug, der har en lokaliseringsgodkendelse, er anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, eller som er screenet som værende ikke VVM pligtige, reguleres i forhold til vurderingen af om der er kontinuitetsbrud ikke af husdyrbrugloven eller reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 19. Dette forhold afgøres henholdsvis af miljøbeskyttelseslovens 78 a, stk. 1, eller efter principperne i planlovens § 56, stk. 2, som begge ikke omfatter regler om det delvise bortfald af produktionsretten. 

Det vil sige, at der i forhold til minkavlerne, der alene er anmeldt eller screenet, og som fastholder en produktion, men som producerer mindre, ikke indtræder kontinuitetsbrud. Bortfald som følge af kontinuitetsbrud kommer derfor som udgangspunkt først på tale efter et fuldstændigt produktionsophør i mindst på 3 år.

For yderligere om kontinuitetsbrud og afgørelsestyper, der ikke er reguleret af husdyrbrugloven, se

https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Kontinuitetsbrud.ashx


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken