Bortfald af produktionstilladelse på minkfarme

04-11-2020

Spørgsmål

Vi har i kommunen fået en forespørgsel fra en konsulent, om hvornår en produktionstilladelse, meddelt efter §§ 10-12, bortfalder på en minkfarm, som har stået tom, og om man i denne sammenhæng bør tage udgangspunkt i planåret. Der henvises bl.a. til afgørelse NMK-134-00120, hvor nævnet udtaler, ”at nævnet kunne have anvendt et andet udgangspunkt end planår ved opgørelse af den lovlige produktion på ejendommen, der kunne have ført til et mere gunstigt resultat for anmelder.” Derudover henvises der også til Miljøstyrelsens notat om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug, hvoraf det fremgår, at det er mest nærliggende at tage udgangspunkt i planåret, hvis intet andet er anført.


Svar

For det første bemærker Miljøstyrelsen, at Miljøministeren har meddelt dispenstion dispensation fra reglerne i § 55, stk. 1, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for så vidt angår minkfarme med godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser og godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dispensationen er gældende fra den 28. oktober 2020 til og med den 31. december 2021. Se hele dispensationen her.

Miljøstyrelsen bemærker, at klagenævnsafgørelsen, der er henvist til i spørgsmålet og Miljøstyrelsens notat (https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191280/skov-og-naturstyrelsens-notat-af-30-november-2004-om-afklaring-af-tvivlsspoergsmaal-om-den-tilladte-produktion-paa-husdyrbrug.pdf) omhandler reglerne fra før lovændringen i august 2017. 

Det beskrives i nævnsafgørelsen, at der hverken af miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven eller forarbejder hertil ikke fremgår noget om, hvordan den lovlige produktion på ejendomme (nudriften) skal opgøres. Derudover finder nævnet, at nævnet kunne have anvendt et andet udgangspunkt end planår ved opgørelse af den lovlige produktion på ejendommen, der kunne have ført til et mere gunstigt resultat for anmelderen, i det konkrete tilfælde. 

I sagen bemærker nævnet videre, at: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder fortsat, at det centrale spørgsmål i sagen er, om produktionen på husdyrbruget har været ophørt eller nedsat i en periode på tre år eller mere, idet et evt. kontinuitetsbrud på husdyrbruget har afgørende betydning for, om betingelserne i § 31 i den dagældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse var opfyldt.”

I sagen opgjorde nævnet det maksimalt udnyttede lovlige dyrehold på husdyrbruget i den treårige periode forud for kommunens afgørelse. 

Miljøstyrelsen forstår nævnets afgørelse således, at man i forbindelse med udregning af den lovlige nudrift kan tage udgangspunkt i planåret.

Efter lovændringen i august 2017 blev der indskrevet en regel om, hvordan nudriften fastlægges. Denne findes i dag i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, som beskriver, at: ”Nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, jf. § 53, og ikke efterfølgende er bortfaldet, jf. § 55, og husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, jf. dog stk. 4.”

Ved lovændringen i 2017 blev der også i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indsat nye regler om kontinuitetsbrud. Disse regler finder anvendelse på den del af miljøgodkendelser, som ikke var bortfaldet forud for den 1. august 2017. I dag findes reglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55. 

Reglen i § 55 er en regel om bortfald som følge af kontinuitetsbrud. Det betyder, at den kun er relevant i forhold til godkendelser og tilladelser, der er udnyttet efter § 53, jf. § 54. Den vedrører altså tilfælde, hvor det godkendte eller tilladte er gennemført, taget i brug m.v., men hvor produktionen efterfølgende formindskes eller indstilles i en periode på mindst 3 hele og sammenhængende år.

Kontinuitetsbrudsperioden begynder at løbe, når der er sket udnyttelse, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53, jf. § 54. Det vil sige, at kontinuitetsbruddet kan ske på et hvilket som helst tidspunkt efter udnyttelse, der skal blot være tale om 3 sammenhængende år. 

Det vil sige, at hvis der på husdyrbruget har været neddroslet i 2,5 år, og at man derefter genoptager produktionen, i det omfang, som er nævnt i § 55, stk. 2 og 3, så kan godkendelsen igen udnyttes fuldt ud, og der indtræder ikke kontinuitetsbrud, idet man ikke har været neddroslet i 3 hele og sammenhængende år. 

Perioden kan ikke strække sig over en længere periode end 3 sammenhængende år. Dvs. ved et ophør af produktion f.eks. 1. december 2017, som er planåret 2016/17, så skal produktionen genoptages senest 1. december 2020, som er i planåret 2020/21. Det kan således ikke ske genoptag af produktion i dette eksempel senere end 1. december 2020 uden hel eller delvis kontinuitetsbrud uanset, at det stadig er planåret 2020/21 frem til 31/7 2021, da det er en periode på mere end 3 år.  

Hvis planåret er fuldt indeholdt i den relevante 3-årige periode, er det som nævnt i Miljøstyrelsens notat nærliggende at tage udgangspunkt i dette, hvis intet andet er anført, som opgørelse for en given produktion. Men det er ikke et krav at planåret skal benyttes, hvis produktionsomfanget på anden måde fra husdyrbruget kan dokumenteres mere gunstigt i forhold til udnyttelse af en produktionsret, i den relevante 3-årige periode. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken