Begrebet 'produktion' i relation til reglerne om udnyttelse og kontinuitet

11-03-2019

Spørgsmål

I § 49, stk. 2 og 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at hvis en godkendelse /tilladelse/afgørelse efter en anmeldelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af produktionstilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 procent af det tilladte antal dyreenheder efter de omregningsfaktorer, der var gældende på tidspunktet for afgørelsen. Vi har en ejendom, hvor der ikke har været dyr siden 1. april 2016, og produktionstilladelsen bortfalder derfor den 1. april 2019, hvis der ikke inden har været en produktion på minimum 25 % af det tilladte. Der er tilladelse til smågrise og slagtesvin på ejendommen. Vores spørgsmål går på, hvad der menes med produktion. Skal der blot inden før nævnte data indsættes dyr, der svarer til en produktion på minimum 25 % eller skal der for eksempel have været en produktion af slagtesvin indgået ved 32 kg og færdigfedet til slagtning?


Svar

Begrebet ’produktion’ i relation til spørgsmålet om hvornår en miljøgodkendelse, tilladelse eller afgørelse om anmeldelse er udnyttet må efter Miljøstyrelsens opfattelse forstås således, at det alene forudsætter indsættelse af dyr i det omfang det kræves for at opfylde udnyttelseskriteriet i den pågældende bestemmelse. For husdyrbrug omfattet af bekendtgørelsens § 49 kræves alene en indsættelse af dyr på mindst 25 % af den samlede lovlige produktion, dvs. det maksimalt godkendte eller tilladte udtrykt i dyreenheder. Der stilles således ikke krav om, at udnyttelse forudsætter opnåelse af et bestemt produktionsstadie eller anden kvalificering af produktionen så længe den indsatte dyretype kan rummes inden for godkendelsen/tilladelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken