Gener fra bihold og miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

 

09-09-2022

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 30-9-2022

Jeg har 2 spørgsmål i forlængelse af helpdesk svar af 05-20-2021 om Gener ved bihold.

Spørgsmål 1: Jeg har en sag med ca. 20 bistader samlet i én have i byzone. Jeg tror umiddelbart,at det er i den høje ende af, hvad der normalt er i byzone. Nogle af beboerne i nærheden klager over klatter fra bierne.

Jeg har været ude og se på forholdene og har dokumenteret klatterne med billeder. Billederne har jeg sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed (som har overtaget Embedslægens opgaver) med anmodning om en udtalelse om de uhygiejniske forhold.

De svarer "Jeg har ikke kunnet finde evidens for, at afføring fra bier kan udgøre en hygiejnemæssig risiko. Derfor er det Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at de forhold, du beskriver, ikke indebærer en nærliggende risiko for hygiejnemæssigt.". Mener Miljøstyrelsen fortsat, at et uhygiejnisk forhold f.eks. kan være biernes klatter?

Spørgsmål 2: I § 12, stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen står der, at "Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.".

Skal det forstås sådant, at bestemmelsen alene kan bruges ved nærliggende risiko for væsentlig forurening? Altså uden der er noget hygiejnemæssigt i det? Årsagen til jeg kommer i tvivl er, at §12 står i et kapitel med overskriften "Uhygiejniske forhold". Det kunne godt opfattes som, at det skal handle om noget hygiejnemæssigt. 


Svar

Svaret er opdateret den 30-9-2022

Ny fortolkning om regulering af gener fra hold af bier

På baggrund af det svar I har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har Miljøstyrelsen genbesøgt fortolkningen af miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 5, og vores tidligere forståelse af, hvad uhygiejniske forhold kan være. Miljøstyrelsen har ligeledes undersøgt, hvorvidt honningbier alligevel kan reguleres efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4.

Arbejdet har resulteret i en ny regulering af gener fra bier, som bl.a. indebærer, at bier er omfattet af miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4. Et bihold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne i § 7, stk. 2, litra h, reguleres således efter reglerne om ikke-erhvervsmæssige dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsen og ikke efter bekendtgørelsens kapitel 5, som tidligere oplyst. Kommunen kan derfor meddele påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger (§ 10), hvis bier medfører væsentlige gener.

Kan generne ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet. Dette følger af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10.

Nye indretninger til bier skal placeres og indrettes således, at de ikke er til gene for omgivelserne, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 9.

Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kun kan være dyrearter tilhørende dyreklasserne fugle (aves) og pattedyr (mammalia), idet vi fandt at begrebet ”ikke-erhvervsmæssigt dyrehold” måtte fortolkes i overensstemmelse med begrebet ”erhvervsmæssigt dyrehold”. Erhvervsmæssigt dyrehold reguleres i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og husdyrgødningsbekendtgørelsen finder kun anvendelse på dyrearter tilhørende dyreklasserne fugle (aves) og pattedyr (mammalia, og den regulerer således ikke f.eks. insekter og deres anlæg.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 er ikke begrænset til kun at finde anvendelse på dyrearter tilhørende dyreklasserne fugle (aves) og pattedyr (mammalia). Efter en ordlydsfortolkning af kapitlet er bier derfor ikke undtaget fra anvendelsesområdet for miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4. Gener fra bier kan altså reguleres efter reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4.

Miljøstyrelsen retter som følge af dette svar de tidligere helpdesksvar vedrørende bier.

Da reguleringen af bihold ikke foretages efter bekendtgørelsens kapitel 5, har Miljøstyrelsen ikke forholdt sig til spørgsmål nr. 2.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken