Beregning af konsekvenszone for lugt for hestehold

13-05-2020

Spørgsmål

Hej, er det korrekt forstået at der ikke skal beregnes en konsekvenszone for hestehold i forbindelse med lugtberegningen i modsætning til hos mink? Og hvis det ikke er et krav er det så en mulighed? Kan man bruge samme fremgangsmåde som hos mink (hvor det i øvrigt ikke er beskrevet i den nye vejledning, hvordan man beregner konsekvenszonen for mink)?


Svar

Beregning af konsekvensområdet knytter sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis til FMK-modellen, der i sin tid kun blev udviklet til kvæg, svin og fjerkræ. Der er senere, som omtalt i husdyrvejledningen, udarbejdet en omregning for mink fra OU til LE, hvorved der så også kan beregnes et konsekvensområde. Vi anbefaler ikke, at kommunen selv omregner til hestehold.

Anvendelsen af konsekvensområdet i den nuværende husdyrregulering sker efter nævnspraksis til afgrænsning af, hvem der skal høres som ”de berørte” efter husdyrbruglovens § 55 samt til afskæring af klageadgang.

Ved behandling af en ansøgning om dyrehold, hvor der ikke er grundlag for at beregne konsekvensområde, må kommunen derfor vurdere på anden måde, hvem der er berørte eller forventes klageberettigede.

Miljøstyrelsen anbefaler, at der tages udgangspunkt i geneafstanden for byzone beregnet efter Miljøstyrelsens lugtmodel og at kommunen foretager en konkret vurdering af, om der bør høres naboer inden for en længere afstand end denne geneafstand.

Tak for at gøre opmærksom på den mangelfulde redegørelse for beregning af konsekvensområdet. Vi har for nylig fået en anden henvendelse, som gjorde os opmærksom på det, og der er nu tilføjet formel for beregning af konsekvensområdet i husdyrvejledningens afsnit om offentliggørelse m.m.: 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken