Total- og produktionsareal pr ko

26-06-2020

Spørgsmål

I bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg står der i kapital 3, § 16: § 16. Totalarealet for det område, hvor køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, skal pr. malkeko være mindst 6,6 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer. Hvordan er sammenhængen imellem produktionsareal og totalareal? Hvad indgår i produktionsarealet, og hvad indgår i totalarealet? Hvad er forskellen - med andre ord.


Svar

Det følger af definitionen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4, jf. bilag 3, punkt C nr. 1 og 2 at et produktionsareal er det areal i fastplacerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.
Læs mere om definitionen af produktionsarealer i kap. 1 i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#4

Der kan læses mere om baggrund og fastlæggelse af emissioner fra produktionsarealer i de to AU-rapporter ”Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning” (del 1 og 2)
https://mst.dk/media/134661/au-rapport-fra-produktionsbaseret-til-arealbaseret-emissionsberegning-del-1.pdf

https://mst.dk/media/134660/au-rapport-fra-produktionsbaseret-til-arealbaseret-emissionsberegning-de.pdf

I del 2 af ovenstående rapporter fremgår side 2: ”Bemærk at de beregnede produktionsarealer er mindre end minimumskrav i henhold til bekendtgørelsen om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (BEK nr. 756 af 23/06/2010) (hhv. 8,0 og 6,6 m2 for stor race og Jersey). Dette skyldes, at der ved fastlæggelsen af produktionsarealet er regnet med sengebåsenes nakkebomsmål plus 5 cm ved beregning sengebåsearealet; hhv. 1,80 og 1,65 m for stor race og Jersey (Anonym, 2010). Årsagen er, at arealet foran nakkebommen kun benyttes af køerne til at hvile hovedet samt i forbindelse med rejseadfærd, hvorfor arealet ikke på noget tidspunkt kontamineres med gødning og urin.”
Der henvises til Fødevarestyrelsen for nærmere spørgsmål om definition af totalareal i bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.
I forhold til kommunen tilsyn, se eventuelt også ”Hjælpeværktøj ved tilsyn af produktionarealer” https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191263/tilsyn-med-gennemsnitlig-husdyrproduktion-inden-for-dyrevelfaerdskravene-rettet.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken