Tillæg med bruttoareal i nudrift

13-07-2023

Spørgsmål

I 2020 fik en ejendom tillades efter § 16 b, hvor der blev godkendt et bruttoareal på 1.530 m², både som ansøgt, nudrift og 8 års-drift. Ejendommen er sidenhen blevet handlet, hvor ny ejer havde fået regnet på mulighederne for at bygge ny stald, og i den samme forbindelse nedlægge en del af den gamle stald. I vurderingerne er der taget udgangspunkt i en nudrift med de 1.530 m², der er godkendt i tilladelsen fra 2020.

Der er nu sendt en ansøgning ind om opførsel af den nye stald, og reduktion af produktionsarealet i eksisterende stald til 1.030 m². Kommunen vil imidlertid ikke godkende de 1.530 m² som nudrift og 8 års-drift, som ellers er udgangspunktet i godkendelsen fra 2020, da de ikke mener, at det er udnyttet og derfor ikke kan medregnes.

Jeg er helt uforstående overfor, at der kan ses bort fra den eksisterende godkendelse, hvor de 1.530 m² er godkendt, og hvor det er blevet vurderet, at alle beskyttelseskrav til natur og naboer er overholdt. Nu sætter man imidlertid ny ejer i en dårligere position end tidligere ejer, hvor bruttoarealet også var godkendt som værende nudrift og 8 års-drift, ved at man uden videre kan nedskrive det tilladte, uden at der er sket kontinuitetsbrud.

Hvis det er den fremadrettet praksis, at det er op til kommunen om de ønsker at nedskrive produktionsarealerne, så vil det blive meget vanskeligt, at lave vurderinger på mulighederne for de forskellige ejendomme, hvis man ikke kan stole på, de produktionsarealer der er angivet i nuværende godkendelse. Kan det virkelig passe, at kommunen bare kan se bort fra eksisterende godkendelse?

Og hvis det beror på en konkret vurdering fra sag til sag, vil det sætte vores landmænd i meget vanskelige situationer. I så fald bliver det svært at vurdere i forbindelse med f.eks. et salg, hvornår en kommune mener at der skal nedskrives et produktionsareal.


Svar

Ansøgt drift og nudrift skal fastlægges ens, når den indeholdte fleksibilitet ikke har været udnyttet. Hvis der ikke reelt/fysisk er tale om, at produktionsarealet reduceres i de eksisterende stalde, så vil beregningen af merdeposition af ammoniak og merlugt blive forkerte. Det skyldes, at det i beregningen vil se ud til, at der sker en reduktion af ammoniak- og lugtemissionen fra de eksisterende stalde, som på papiret vil modsvare den reelle meremission, der vil komme fra det nye staldafsnit. 

Derfor fremgår det af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 30, stk. 4, at hvis produktionsretten i et staldafsnit begrænses, så skal nudrift og ansøgt drift fastlægges ens for det pågældende staldafsnit. Derfor kan ansøger ikke gå fra bruttoareal i nudrift til nettoproduktionsareal i ansøgt i det samme staldafsnit. Hvis ansøger fortsætter med uændret brutto i ansøgt kan brutto også bibeholdes i nudrift, når husdyrbruget allerede har en tilladelse efter § 16 b. 
 
Læs også helpdesksvarene 
-Brutto eller nettoareal fra den 26-06-2018 der beskriver et lignende spørgsmål om bruttoareal i nudrift ved et tillæg 

-Bruttoproduktionsareal for eksisterende stalde fra den 02-07-2020 om skift af princip fra netto- til bruttoareal i ansøgt.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken