Tidligere godkendt byggeblad nr. 095.03-01, løsdrift (læskur) uden fast bund

 

07-07-2022

Spørgsmål

Byggeblad ”Etablering af løsdriftstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse”, er ikke længere på Miljøstyrelsens oversigt over godkendte byggeblade. Hvorledes skal kommunen forholde sig til en produktion, der tidligere er accepteret efter dette byggeblad? Som jeg læser det, er det forsat muligt at benytte fast placerede læskure uden fast bund, hvis betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens §8, stk. 5 er opfyldt: 1) krav til placering af fodertrug, vandtrug og lignende: minimum 50 meter fra byzone/sommerhusområde, lokalplanlagt område i landzone og nabobeboelse samt 2) krav til mængden af strøelse?


Svar

Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44, en overgangsordning for husdyranlæg, som tidligere har benyttet sig af byggebladet ”Etablering af løsdriftstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr mv. på dybstrøelse”. Anlægget skal være etableret senest 31. december 2021. Du kan læse om betingelserne, herunder krav til dybstrøelse, fodring, logbog mv. for at anvende overgangsordningen her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/4-indretning-af-stalde-mv/#e 

Når anlæggene, der er omfattet af byggebladene, ændrer eller udvider, skal de overholde reglerne i § 8 om fast bund og afløb eller pumpesump. Det forudsætter dog, at det, der ændres eller udvides, ikke er bagatelagtigt. Hvis udvidelsen/ændringen kan holdes bygningsmæssigt adskilt fra det eksisterende anlæg, finder de nye regler ikke anvendelse for det eksisterende anlæg. 

Byggebladet ”Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr mv. på dybstrøelse” er blevet tilbagekaldt og driftsforskrifterne herfra er implementeret i husdyrgødningsbekendtgørelsen. For fast placerede læskure er reglen implementeret i § 8, stk. 5. Du kan læse mere om betingelserne for at anvende denne undtagelse til fast bund og afløb her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/4-indretning-af-stalde-mv/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken