Spaltegulvbokse bliver forbudt 1. juli 2024 - hvordan håndteres staldændringer?

 

29-11-2022

Spørgsmål

Spaltegulvbokse skal udgå af driften senest 1/7 2024, jf. Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg, bek. nr. 1743 af 30/11 2020.

Landmændene vil også gerne kunne anvende disse stalde i fremtiden, men det kræver en eller anden ændring.

Landmændene har flere mulige scenarier:

1)Der ændres hverken på gulvet eller på arealet, men der lægges fx halm oven på spalterne, så det bliver en stald med dybstrøelse. Vil det falde ind under begrebet "bagatelagtig ændring" og dermed ikke være godkendelsespligtigt?

2) Produktionsarealet er uændret, men en del af spaltearealet ombygges til sengebåse eller dybstrøelsesareal?

3) Spaltearealet bevares uændret, og der opføres en tilbygning til stalden. Produktionsarealet udvides, hvilket vil kræve en ny MGK. Stalden ændres enten til spaltestald med sengebåse, eller en stald, hvor der både er spalter og dybstrøelse.

Hvad skal BAT-forudsætning være i forbindelse med en sådan ny miljøgodkendelse? Skal den være BAT ”eksisterende staldafsnit”, fordi der blot sker en ombygning, så en del af den eksisterende stald bliver til sengeareal eller dybstrøelsesareal?

Eller skal den være BAT-forudsætningen ”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit”, da det bliver et andet staldsystem i ansøgt drift?

Vil der være forskel på BAT-forudsætningen ved uændret produktionsareal og ved et udvidet produktionsareal?


Svar

I de enkelte tilfælde er det op til kommunen at vurdere, om der konkret er tale om en udvidelse eller ændring, der indebærer

• krav om godkendelse eller tilladelse,

• at ændringen kan foretages efter anmeldelse, eller

• at ændringen kan gennemføres uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse, fordi der er tale om en såkaldt bagatelagtig udvidelse eller ændring.

I afsnittet ”Bagatelgrænse” i ”Kom godt i gang” https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#h er der redegjort for en række ændringer i eksisterende bygninger, der kan foretages, uden at det medfører forøget forurening og dermed krav om godkendelse eller tilladelse, hvis ændringerne i øvrigt sker inden for rammerne af en række kriterier.

Det er ikke muligt at ændre systemet via ”bagatelagtig ændring” og samtidig få godskrevet ammoniakreduktionen ved en senere ansøgning om tilladelse/godkendelse. Retsgrundlaget vil altid være det, der følger af den miljøgodkendelse, der findes for husdyrbruget.  Hvis stalden f.eks. ombygges til sengebåse, og kommunen vurderer, at det kan gøres som en ”bagatelagtig ændring”, og der i den forbindelse tilstøbes spalter, vil retsgrundlaget stadig være en stald med fuldspaltegulv, fordi retsstillingen ikke ændrer sig. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, hvoraf det fremgår, at nudriften er den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke bortfaldet.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en decideret tilbygning med et øget produktionsareal ikke vil være en bagatelagtig ændring. I det tilfælde vil der således skulle søges på ny, og det nye og ombyggede staldafsnit vil have BAT-forudsætningen ”Nyt (inkl. Renoveret) staldafsnit)”. 

Derimod vil et staldafsnit, der ikke får en ny miljøgodkendelse, fordi ændringen er bagatelagtig, og som på et senere tidspunkt vil udvide eller ændre noget, der kræver miljøgodkendelse, fortsat have BAT- forudsætningen ”eksisterende staldafsnit” (men altså også fortsat have fuldspaltegulv som retsgrundlag).
  
Se dette nyligt udgivne helpdesksvar om genopførsel af en snetrykket stald. Det redegør for, hvad retsgrundlaget er ved en senere udvidelse, hvis kommunen vurderer, at en ændring af gulvene er en bagatelagtig ændring: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/genopfoerelse-af-snetrykket-stald/ 

Se også dette tidligere helpdesksvar vedr. BAT i eksisterende stald, der er godkendt som delvist spaltegulv, men som fysisk er et drænet gulv: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-i-eksisterende-stald-der-er-godkendt-som-delvis-spaltegulv-men-er-draenet-gulv/  - i svaret er der links til tidligere svar, der også er relevante.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken