Skal hestevaskevand ledes til opsamlingsbeholder?

25-08-2020

Spørgsmål

Vi har en ejendom med opstaldning af op til 108 heste. Der er ikke afløb i hesteboksene, hestepærer og urin fjernes med halmen hver dag. Der er 14 indendørs hestevaskepladser med afløb. Disse leder sammen med regnvand fra tage til et bassin til nedsivning. Ved kommunens tilsyn i 2014 blev der givet en indskærpelse til at ”restvand fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning eller separat beholder” dengang efter §23 i HGB (i dag efter §9 stk. 2 i HGB). I 2015 gav kommunen en tilladelse til nedsivning af regnvand og (heste) vaskevand Jf. Spildevandbekendtgørelsens kap. 3 og 4. Den omfatter tagvand og hestevaskevand fra 150 m2 indendørs vaskeplader, som leder til et 255 m2 regnvandsbassin med efterfølgende nedsivning. Af ansøgningsmaterialet står, at hestepærer fjernes, hvis der gødes under vask, formodentligt er tilladelsen givet på den baggrund. Nu 6 år efter sidste basistilsyn konstaterer vi, at indskærpelsen til ”restvand fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning eller separat beholder” ikke er efterkommet. Tilladelsen til regnvandsbassinet kan formodentlig diskuteres, den burde nok ikke indeholde vaskevand fra hestevaskepladser. Tilladelsen til regnvand tænker vi, at Spildevandsafdelingen skal se på igen. Vi vurderer stadig, at hestevaskevand skal føres til opsamlingsbeholder jf. HGB. Er I enige i denne vurdering? Vi tænker på den baggrund at give en ny indskærpelse efter HGB §9 stk. 2 (pga. tidsperioden 6 år) med en passende frist og opfølgning, er det i orden?


Svar

Det er korrekt, at afløb fra hestestalden skal føres til beholder for flydende husdyrgødning jf. § 9, stk. 2. I et husdyranlæg (hestestalden) skal der være et afløb til at opsamle evt. flydende husdyrgødning og restvand. Selvom selve boksene er indrettet uden afløb, og urin og fast møg fjernes hver dag sammen med strøelsen, skal der fra stalden være afløb som føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8. Kravet kan efter Miljøstyrelsens vurdering ikke fraviges ved at give en nedsivningstilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen. Afløbet fra anlægget sikrer, at husdyrgødningsforurenet vand fra stalden – både fra vaskepladserne og fra f.eks. lejlighedsvis vask af bokse mm, opsamles og håndteres som husdyrgødning. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken