Skal gyllekanaler i malkestalde tømmes ved hver rengøring?

01-02-2022

Spørgsmål

Vi har en del store kvægbrug, der undlader at tage deres malkestald med som produktionsareal. Vi kan også konstatere, at der på mange opsamlingsarealer til selve malkemaskinen samt i udleveringsrum til svin er spalter under arealet. Da der er krav om rengøring, når arealet ikke medtages som produktionsareal, følger der så også indirekte af dette krav, at gyllekanaler skal tømmes indenfor samme tidsperspektiv? Det kunne desuden være rart med en lidt nærmere definition af begrebet 'kortvarigt' ophold, da flere større malkekvægsbesætninger malker flere gange om dagen og ad flere hold, hvilket gør det svært at finde det hul efter de 4 timer, hvor stalden skal være rengjort.


Svar

Nej, der er ikke krav om, at gyllekanaler under gangarealer og arealer, hvor dyrene opholder sig midlertidigt, skal tømmes inden for det tidskrav, der er til rengøring af arealet. Emissionsfaktorerne pr. m² produktionsareal i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er fastlagt, så der tages højde for, at der også er en mindre emission fra arealer, hvor dyrene opholder sig midlertidigt, og at der kan være gyllekumme under disse arealer.


Der er ikke en nærmere definition af begrebet ”kortvarigt ophold”. Det vil være op til en konkret vurdering, men for at arealet ikke skal tælles med som produktionsareal, skal der rengøres efter endt ophold. En malkestald rengøres grundigt efter endt malkning, og vil typisk ikke være en del af produktionsarealet. På opmarcharealer foran malkerobotter vil der derimod oftest være dyr kontinuerligt, og arealerne vil typisk være en del af produktionsarealet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken