Produktionsareal

16-10-2017

Spørgsmål

Miljøstyrelsen har ændret svaret til dette spørgsmål den 29-01-2020

Ændringen skyldes, at spørgsmålet drejer sig om opgørelse af produktionsarealet, som er relevant for afgørelser efter stipladsmodellen. Altså for ansøgninger der behandles efter regler gældende efter 1. august 2017. MSTs svar er derfor rettet, så der står, at svaret gælder ansøgninger, der behandles efter regler fra efter 1. august 2017.

Spørgsmålet lyder:

Det drejer sig om definitionen af delvis spaltegulv i slagtesvinestier. Skal opmålingen af det faste gulv følge dyrevelfærdsreglerne, der siger, at størrelse af det faste/drænede areal vurderes ud fra, hvor dyrene kan ligge ned. Eller kan f.eks krybbeplads regnes med i det faste gulvareal, når vi miljømæssigt taler om 25 % fast gulv?


Svar

Svaret gælder ansøgninger, der behandles efter regler fra efter 1. august 2017.

Arealet under krybben indgår ikke ved opgørelse af produktionsarealet, og kan derfor heller ikke indgå i beregningen af andelen af fast gulv, jf. definitionen af produktionsareal i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4 (dyret har ikke mulighed for at afsætte gødning under krybben).


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken