Produktionsareal i nudrift

23-10-2019

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning fra en slagtesvineproducent, der søger om at komme over på den nye ordning. Der er tale om et IE brug, der ellers skulle have været revurderet. Husdyrbruget blev miljøgodkendt i 2005. Kommunen accepterede en anmeldelse om fulde stalde i 2013, og i 2015 blev miljøgodkendelsen revurderet. I den ansøgning der nu er kommet ind, er der udover det kendte staldanlæg lagt et areal på 60 m2 med dybstrøelse ind som eksisterende stald. Ansøger oplyser, at han altid har benyttet dette areal til sygestier. Det ligger i en anden bygning end den primære stald. Der er aldrig blevet ført tilsyn med arealet, og det er ikke nævnt i tidligere ansøgninger. Ansøger begrunder med, at der ikke altid er syge dyr, og derfor er arealet blevet "glemt". Vores spørgsmål er om arealet skal indgå som eksisterende stald i nudrift, eller om det skal indgå som "ny" stald.


Svar

Kommunen skal fastlægge nudriftsarealet, så godt som muligt ud fra tilladelsen, tilsynsnotater og deres kendskab ejedommen. Hvis arealet ikke er tegnet ind på tidligere ansøgningsmatriale og arealet aldrig har været besigtigede ved tilsyn, kan dette tale for at arealet ikke er en lovlig del af nudriften og derfor skal tastes ind som "ny" stald.   


Se mere i vejledningen:


https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#produktion


https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#nudrift
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken