Produktionsareal i kvægstalde

11-09-2018

Spørgsmål

Dette svar er revideret den 12. december 2018

MST vejleder om at produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun kortvarigt har adgang til. Gangarealer m.v., hvor dyrene kun opholder sig ifm. flytning o. lign. skal ikke medregnes. Malkeområdet og opmarch-/opsamlingsarealer, hvor der kun er adgang i forbindelse med malkning, skal ligeledes ikke medregnes i produktionsarealet. Ansøger argumenterer for, at hvis disse arealer trækkes ud af ansøgningen, så vil arealerne skulle rengøres senest 4 eller 12 timer efter dyrene har forladt arealet jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 39, da der så begrebsmæssigt kun kortvarigt opholder sig dyr på arealerne. Dette er de ikke interesseret i, og ønsker derfor at lade de omtalte arealer indgå i produktionsarealet. Vi vurderer at det står ansøger frit for, om arealerne medtages som produktionsareal i ansøgt drift, men i nudrift beder vi om, at disse arealer tages ud, så det kun er netto-arealet, der indtastes. Er MST enige heri? Hvis ansøger ønsker at medregne de omtalte arealer i produktionsarealet i ansøgt drift, kan de da undlade at rengøre disse effektivt? Ansøger henviser i sin argumentation til at nakkebomsarealer skal fratrækkes jf. bilag 3 pkt. C, men at de omtalte arealer jf. pkt. C2 kan, men ikke skal, medregnes i produktionsarealet. Desuden drager ansøger en parallel til help-desk-svaret "Er redekasser produktionsareal" af 15-03-2018, hvor rugekassearealet, der kun er adgang til 3 timer dagligt og som ikke rengøres, netop skal medregnes som produktionsareal.


Svar

Dette svar er revideret den 12. december 2018

Ja det er korrekt, at ansøger vælger ud fra ønske om fleksibilitet, og hvad der kan lade sig gøre med hensyn til beskyttelsesniveau, om der i ansøgt drift ønskes at søge om bruttoarealet, eller om arealer som gangarealer, malkeområdet og opmarch-/opsamlingsarealer trækkes fra. Og det er korrekt, at hvis de regnes med i produktionsarealet, gælder reglen om rengøring inden for 4 eller 12 timer ikke, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39.

Opgørelsen af en korrekt nudrift er vigtig for at kende udgangspunktet for beregning af merdeposition og evt. mulighed for at benytte sig af 50 % reglen. Nudriften opgøres som den lovlige drift på ansøgningstidspunktet, og 8-årsdriften opgøres som den lovlige drift for 8 år siden. Når en godkendelse efter §§ 10-12 i den gamle regulering skal ”oversættes” til produktionsareal i den nye regulering, vil det være det areal, hvor der har været en lovlig produktion, der opgøres som nudriftsarealet. I langt de fleste tilfælde vil det lovlige produktionsareal være mindre end bruttoarealet.

Det er op til kommunen at vurdere på baggrund af husdyrbrugets gældende produktionstilladelse (miljøgodkendelser/tilladelser/evt. tillæg m.v.), hvorvidt noget af produktionsretten evt. er bortfaldet. Kommunen må også vurdere, om den gældende produktionstilladelse giver ansøger en berettiget forventning om, at det areal, der er oplyst som produktionsareal i nudrift, har kunnet anvendes som det, der efter den nuværende lovgivning defineres som produktionsareal, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4.

Hvis dyrene i nudrift har haft adgang til opmarcharealet mange gange dagligt i forbindelse med malkningen, uden at der har været krav i produktionstilladelsen om rengøring mellem malkningerne, er der god grund til at betragte opmarcharealet som produktionsareal i nudrift. Det vil dog altid være en konkret vurdering, hvad der kan betragtes som produktionsareal i den lovlige drift på ansøgningstidspunktet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken