Placering af produktionsareal

05-04-2019

Spørgsmål

Ansøger ønsker at opføre en stald, hvor der er disponibelt areal i den ene ende af stalden. Der er ikke en væg imellem den del af bygningen der anvendes til dyr, og den del der anvendes til disponibelt areal. Hvordan skal den nye bygning tegnes ind i husdyrgodkendelse.dk? Skal hele bygningen tegnes som stald (rød farve), eller skal bygningen deles op i stald (rød) og disponibelt areal (gul)?


Svar

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 5 er defineret hvad der forstås som et staldafsnit. Staldafsnit er en enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre dele af anlægget, således at emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spredes til andre dele af anlægget.  Ud fra det beskrevne vil det disponible areal være en del af staldafsnittet. Bemærk at anden lovgivning kan regulere anvendelsesmuligheder for et disponibelt areal i forbindelse med et staldafsnit med husdyr. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken