Placering af produktionsareal inden for staldafsnit

30-01-2019

Spørgsmål

Lad os antage, at en kommune meddeler miljøgodkendelse til etablering af en stald med et brutto staldareal på 4000 m2 og et produktionsareal på 3000 m2 i stalden. Af miljøgodkendelsen fremgår produktionsarealets placering, men ved et efterfølgende miljøtilsyn efter stalden er bygget konstaterer man, at produktionsarealets placering i stalden er anderledes end forudsat i miljøgodkendelsen (den ansøgte placering og den faktiske placering af produktionsarealet er ikke adskilt af f.eks. en mur). Produktionsarealet overstiger dog ikke 3.000 m2. Da det i ansøgningssystemet kun er hele stalden, der er indtegnet, og ikke produktionsarealet specifikt, betyder den ændrede placering af produktionsarealet ingenting i forhold til beregningerne af lugt, ammoniak, afstandskrav eller øvrige vurderinger i miljøgodkendelsen. Hvis der i godkendelsen er stillet vilkår, der fastholder placeringen af det oplyste produktionsareal, så vil det kræve en ny godkendelsesproces. Kunne man i denne type sager forestille sig, at undlade at fastholde ansøger på det produktionsareal, der jf. Miljøstyrelsens vejledning om produktionsareal angivet herunder skal være oplyst om i forbindelse med ansøgningen? Dette giver mere fleksibilitet for ansøger. ”Hvis der er arealer i det pågældende staldafsnit, som ikke skal medregnes i produktionsarealet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. C, nr. 1, skal ansøgningen indeholde angivelse af produktionsarealernes nærmere placering, omfang eller lignende, f.eks. ved at vedhæfte en (målfast) plantegning over staldindretningen eller anden illustrativ og dækkende tegning, der kan relateres direkte til det angivne produktionsareal, f.eks. en autocad-tegning med tydelig markering af produktionsarealets placering, benævnelse og udstrækning. Ved ikke at medregne alle arealer i et staldafsnit som produktionsarealer, ”låser” ansøger sig efter omstændighederne samtidig fast til en bestemt staldindretning.”


Svar

Ja, kommunen kan godt undlade at fastholde ansøger på placeringen af det oplyste produktionsareal inden for et staldafsnit, når dets placering er uden betydning for afgørelsen af sagen.

Formålet med oplysningskravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er bl.a. at sikre, at de oplysninger, der typisk er nødvendige for behandlingen af sagerne, er til stede ved sagsbehandlingens begyndelse. Hertil kommer, at husdyrbrugloven i et vist omfang hviler på et system med inddragelse af offentligheden, naboer mv. tidligt i processen, hvilket fordrer, at det ansøgte fremstår klart og velbeskrevet.

Selv om en oplysning som udgangspunkt kan kræves fra sagsbehandlingens begyndelse, er oplysningen ikke nødvendigvis relevant for behandlingen af den aktuelle sag. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken